Comparison of accounting and tax systems of Italy and the Czech Republic

Thesis title: Komparace účetních a daňových systémů Itálie a České republiky
Author: Prchlíková, Anna
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Müllerová, Libuše
Opponents: Černý, Václav
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá daňovou a účetní problematikou České republiky a Itálie. Práce je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá účetními systémy obou zemí, které jsou poté srovnány jak z teoretického hlediska, tak z hlediska praktického v podobě porovnání účetních závěrek vybraných společností. V druhé části jsou popsány daňové systémy. Práce se podrobněji zaměřuje na přímé daně, nepřímé daně jsou zmíněny spíše okrajově. K praktickému srovnání je vybráno zdanění mezd italského a českého zaměstnance. Závěr práce shrnuje některé rozdíly účetních i daňových systémů.
Keywords: účetnictví; daňový systém; Itálie; Česká republika; daňový mix; účetní závěrka
Thesis title: Comparison of accounting and tax systems of Italy and the Czech Republic
Author: Prchlíková, Anna
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Müllerová, Libuše
Opponents: Černý, Václav
Thesis language: Česky
Abstract:
This diploma thesis focuses on tax and accounting specifics of the Czech Republic and Italy. The thesis is divided into two parts. The first part focuses on the accounting systems of both countries, which are then compared both from a theoretical point of view and from a practical point of view in the form of a comparison of the financial statements of selected companies. The second part describes the tax systems. The thesis focuses in more detail on direct taxes, indirect taxes are mentioned rather marginally. The taxation of the wages of Italian and Czech employees is chosen for practical comparison. The conclusion summarizes some of the differences between accounting and tax systems.
Keywords: accounting; tax system; Italy; Czech Republic; tax mix; financial statements

Information about study

Study programme: Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Deparment of Finacial Accounting and Auditing

Information on submission and defense

Date of assignment: 4. 6. 2021
Date of submission: 31. 5. 2022
Date of defense: 23. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/77085/podrobnosti

Files for download

    Last update: