Komparace účetních a daňových systémů Itálie a České republiky

Název práce: Komparace účetních a daňových systémů Itálie a České republiky
Autor(ka) práce: Prchlíková, Anna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Müllerová, Libuše
Oponenti práce: Černý, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá daňovou a účetní problematikou České republiky a Itálie. Práce je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá účetními systémy obou zemí, které jsou poté srovnány jak z teoretického hlediska, tak z hlediska praktického v podobě porovnání účetních závěrek vybraných společností. V druhé části jsou popsány daňové systémy. Práce se podrobněji zaměřuje na přímé daně, nepřímé daně jsou zmíněny spíše okrajově. K praktickému srovnání je vybráno zdanění mezd italského a českého zaměstnance. Závěr práce shrnuje některé rozdíly účetních i daňových systémů.
Klíčová slova: účetnictví; daňový systém; Itálie; Česká republika; daňový mix; účetní závěrka
Název práce: Comparison of accounting and tax systems of Italy and the Czech Republic
Autor(ka) práce: Prchlíková, Anna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Müllerová, Libuše
Oponenti práce: Černý, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis focuses on tax and accounting specifics of the Czech Republic and Italy. The thesis is divided into two parts. The first part focuses on the accounting systems of both countries, which are then compared both from a theoretical point of view and from a practical point of view in the form of a comparison of the financial statements of selected companies. The second part describes the tax systems. The thesis focuses in more detail on direct taxes, indirect taxes are mentioned rather marginally. The taxation of the wages of Italian and Czech employees is chosen for practical comparison. The conclusion summarizes some of the differences between accounting and tax systems.
Klíčová slova: accounting; tax system; Italy; Czech Republic; tax mix; financial statements

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 6. 2021
Datum podání práce: 31. 5. 2022
Datum obhajoby: 23. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77085/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: