Analysis of stock brokers available for Czech investor and their comparison based on the investor profile

Thesis title: Analýza akciových brokerů dostupných pro českého investora a jejich komparace na základě profilu investora
Author: Kohuš, Miloš
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Musílek, Petr
Opponents: Fleischmann, Luboš
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se věnuje analýze subjektů umožňujících široké veřejnosti přístup na kapitálový trh – tzv. brokerům. Ačkoliv na světě působí mnoho brokerů, z geograficko-legislativních důvodů se bude práce zaměřovat pouze na brokery dostupné pro českého investora. Jednotliví brokeři budou charakterizováni a budou zmíněna jejich specifika a odlišnosti – například výše zajištění, danění dividend či rozsah nabízených produktů. Navazovat bude přehled poplatkové struktury dostupných brokerů. V závěrečné kapitole budou na základě několika vybraných investorských strategií zvolena kritéria, proveden výběr a následně vyhodnocení vhodnosti jednotlivých brokerů.
Keywords: akcie; broker; akciový broker; český akciový investor; zajištění brokerů; srovnání brokerů; investorský profil
Thesis title: Analysis of stock brokers available for Czech investor and their comparison based on the investor profile
Author: Kohuš, Miloš
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Musílek, Petr
Opponents: Fleischmann, Luboš
Thesis language: Česky
Abstract:
The diploma thesis deals with the analysis of entities allowing the general public access to the capital market - the so-called brokers. Although there are many brokers in the world, for geographical and legislative reasons, the work will focus only on brokers available to the Czech investor. Individual brokers will be characterized, and their specifics and differences will be mentioned - for example, the amount of collateral, dividend taxation or the range of products offered. This will be followed by the fee structure of available brokers. In the final chapter, based on several selected investment strategies, criteria will be chosen, a selection will be made and then the suitability of individual brokers will be evaluated.
Keywords: stocks; shares; broker; brokerage; stocks broker; Czech stock investor; broker securing; broker comparison; investor profile

Information about study

Study programme: Finanční inženýrství
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 27. 3. 2021
Date of submission: 31. 5. 2022
Date of defense: 22. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/76762/podrobnosti

Files for download

    Last update: