Analýza akciových brokerů dostupných pro českého investora a jejich komparace na základě profilu investora

Název práce: Analýza akciových brokerů dostupných pro českého investora a jejich komparace na základě profilu investora
Autor(ka) práce: Kohuš, Miloš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Musílek, Petr
Oponenti práce: Fleischmann, Luboš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se věnuje analýze subjektů umožňujících široké veřejnosti přístup na kapitálový trh – tzv. brokerům. Ačkoliv na světě působí mnoho brokerů, z geograficko-legislativních důvodů se bude práce zaměřovat pouze na brokery dostupné pro českého investora. Jednotliví brokeři budou charakterizováni a budou zmíněna jejich specifika a odlišnosti – například výše zajištění, danění dividend či rozsah nabízených produktů. Navazovat bude přehled poplatkové struktury dostupných brokerů. V závěrečné kapitole budou na základě několika vybraných investorských strategií zvolena kritéria, proveden výběr a následně vyhodnocení vhodnosti jednotlivých brokerů.
Klíčová slova: akcie; broker; akciový broker; český akciový investor; zajištění brokerů; srovnání brokerů; investorský profil
Název práce: Analysis of stock brokers available for Czech investor and their comparison based on the investor profile
Autor(ka) práce: Kohuš, Miloš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Musílek, Petr
Oponenti práce: Fleischmann, Luboš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the analysis of entities allowing the general public access to the capital market - the so-called brokers. Although there are many brokers in the world, for geographical and legislative reasons, the work will focus only on brokers available to the Czech investor. Individual brokers will be characterized, and their specifics and differences will be mentioned - for example, the amount of collateral, dividend taxation or the range of products offered. This will be followed by the fee structure of available brokers. In the final chapter, based on several selected investment strategies, criteria will be chosen, a selection will be made and then the suitability of individual brokers will be evaluated.
Klíčová slova: stocks; shares; broker; brokerage; stocks broker; Czech stock investor; broker securing; broker comparison; investor profile

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finanční inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 3. 2021
Datum podání práce: 31. 5. 2022
Datum obhajoby: 22. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76762/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: