Independent valuation of hospitalisation cases of the Independent valuation of hospitalisation cases of the Orthopaedic Clinic of Buloka University Hospital, 1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague and IPVZ and its comparison with the DRG Restart valuation and its comparison with the DRG Restart valuation

Thesis title: Nezávislé ocenění hospitalizačních případů Ortopedické kliniky FNB, 1. LF UK a IPVZ a jeho porovnání s oceněním DRG Restart
Author: Štefanides, Šimon
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Jablonský, Petr
Opponents: Husák, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této práce je nezávisle nákladově ocenit vybranou skupinu hospitalizačních případů Ortopedické kliniky FNB, 1. LF UK a IPVZ v roce 2019 a toto ocenění porovnat s výsledky ocenění DRG Restart za tentýž rok. Práce se v teoretické části zaměřuje na představení typů úhrad, projektu DRG Restart a nabízí přehled kalkulačních metod pro řízení nákladů výkonu. V praktické části je zdůvodněn výběr metody Activity-Based Costing (ABC), proveden výpočet nákladového ocenění, který je následně s výsledky oceněním DRG Restart, je pojednáno o možných příčinách rozdílů a obě ocenění jsou srovnány výnosy, které představují úhrady od pojišťoven. Nejdůležitější poznatky a zjištění jsou shrnuty v závěru práce.
Keywords: Oceňování; zdravotní péče; hospitalizační případ; ABC; kalkulace nákladů; Activity-Based Costing
Thesis title: Independent valuation of hospitalisation cases of the Independent valuation of hospitalisation cases of the Orthopaedic Clinic of Buloka University Hospital, 1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague and IPVZ and its comparison with the DRG Restart valuation and its comparison with the DRG Restart valuation
Author: Štefanides, Šimon
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Jablonský, Petr
Opponents: Husák, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this work is to independently cost-evaluate a selected group of hospital cases at the Orthopaedic Clinic of Buloka University Hospital, 1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague and IPVZ in 2019 and to compare this valuation with the results of the DRG Restart valuation for the same year. The theoretical part of the thesis focuses on introducing the types of reimbursement, the DRG Restart project and offers an overview of costing methods for managing procedure costs. In the practical part, the choice of the Activity-Based Costing (ABC) method is justified, the calculation of the cost valuation is performed, which is then compared with the results of the DRG Restart valuation, the possible reasons for the differences are discussed, and the two valuations are compared with the revenues represented by the reimbursements from the insurance companies. The most important findings are summarized in the conclusion of the thesis.
Keywords: Costing; Hospital case ; Healthcare; ABC; Activity-Based Costing; Valuation

Information about study

Study programme: Finance a oceňování podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Corporate Finance

Information on submission and defense

Date of assignment: 10. 2. 2021
Date of submission: 15. 6. 2022
Date of defense: 22. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/77002/podrobnosti

Files for download

    Last update: