Nezávislé ocenění hospitalizačních případů Ortopedické kliniky FNB, 1. LF UK a IPVZ a jeho porovnání s oceněním DRG Restart

Název práce: Nezávislé ocenění hospitalizačních případů Ortopedické kliniky FNB, 1. LF UK a IPVZ a jeho porovnání s oceněním DRG Restart
Autor(ka) práce: Štefanides, Šimon
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jablonský, Petr
Oponenti práce: Husák, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je nezávisle nákladově ocenit vybranou skupinu hospitalizačních případů Ortopedické kliniky FNB, 1. LF UK a IPVZ v roce 2019 a toto ocenění porovnat s výsledky ocenění DRG Restart za tentýž rok. Práce se v teoretické části zaměřuje na představení typů úhrad, projektu DRG Restart a nabízí přehled kalkulačních metod pro řízení nákladů výkonu. V praktické části je zdůvodněn výběr metody Activity-Based Costing (ABC), proveden výpočet nákladového ocenění, který je následně s výsledky oceněním DRG Restart, je pojednáno o možných příčinách rozdílů a obě ocenění jsou srovnány výnosy, které představují úhrady od pojišťoven. Nejdůležitější poznatky a zjištění jsou shrnuty v závěru práce.
Klíčová slova: Oceňování; zdravotní péče; hospitalizační případ; ABC; kalkulace nákladů; Activity-Based Costing
Název práce: Independent valuation of hospitalisation cases of the Independent valuation of hospitalisation cases of the Orthopaedic Clinic of Buloka University Hospital, 1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague and IPVZ and its comparison with the DRG Restart valuation and its comparison with the DRG Restart valuation
Autor(ka) práce: Štefanides, Šimon
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jablonský, Petr
Oponenti práce: Husák, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this work is to independently cost-evaluate a selected group of hospital cases at the Orthopaedic Clinic of Buloka University Hospital, 1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague and IPVZ in 2019 and to compare this valuation with the results of the DRG Restart valuation for the same year. The theoretical part of the thesis focuses on introducing the types of reimbursement, the DRG Restart project and offers an overview of costing methods for managing procedure costs. In the practical part, the choice of the Activity-Based Costing (ABC) method is justified, the calculation of the cost valuation is performed, which is then compared with the results of the DRG Restart valuation, the possible reasons for the differences are discussed, and the two valuations are compared with the revenues represented by the reimbursements from the insurance companies. The most important findings are summarized in the conclusion of the thesis.
Klíčová slova: Costing; Hospital case ; Healthcare; ABC; Activity-Based Costing; Valuation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 2. 2021
Datum podání práce: 15. 6. 2022
Datum obhajoby: 22. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77002/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: