Analysis of national economic policies in response to the 2008 global financial crisis, with a focus on Ireland and Iceland

Thesis title: Analýza hospodářských politik států v reakci na globální finanční krizi z roku 2008 se zaměřením na Irsko a Island
Author: Pertl, Tomáš
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Loužek, Marek
Opponents: Klement, Josef
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem práce je analyzovat globální finanční krizi z roku 2008, její příčiny, průběh a uplatněné hospodářské politiky s ní související s důrazem na přístup Irska a Islandu. Práce hodnotní makroekonomické dopady zmíněných proměnných, hodnotí je a vyvozuje které metody nejlépe slouží k obnově ekonomiky. Teoretická část se skládá ze tří částí. První část je věnována hospodářskému cyklu obecně. Zaměřuje se tak na jeho typický průběh, znaky a historii. Následující kapitola se zaměřuje na hlavní ekonomické školy zabývající se hospodářskými cykly. Je zde rozebráno keynesiánství a jeho podvětve, monetarismus a rakouská ekonomická škola. Závěrečná kapitola obsahuje kritické zhodnocení každé ze škol a syntézu teoretických předpokladů pro praktickou část. Praktická část práce se skládá ze tří částí. První část popisuje počátky krize ve světě a dopady krize na světovou a evropskou ekonomiku. Následující část se věnuje podrobné analýze vývoje, příčin, průběhu, dopadů a hospodářských politik během krize v Irsku a na Islandu. Závěrečná část práce porovnává výsledky zjištění z analýzy Irska a Islandu a vyvozuje z nich hospodářskopolitická doporučení.
Keywords: hospodářský cyklus; Velká recese; monetární politika; finanční krize; fiskální politika; globální finanční krize; Irsko; Island
Thesis title: Analysis of national economic policies in response to the 2008 global financial crisis, with a focus on Ireland and Iceland
Author: Pertl, Tomáš
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Loužek, Marek
Opponents: Klement, Josef
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this paper is to analyse the global financial crisis of 2008, its causes, its course, and the economic policies applied in relation to it, with an emphasis on the approach of Ireland and Iceland. The thesis assesses the macroeconomic impact of the variables mentioned, evaluates them, and concludes which methods best serve the recovery of the economy. The theoretical part consists of three parts. The first part is devoted to the business cycle in general. It focuses on its typical course, features, and history. The following section focuses on the main economic schools dealing with business cycles. Keynesianism and its sub-branches, monetarism and the Austrian school of economics are discussed. The final chapter gives a critical evaluation of each he schools and provides a synthesis of the theoretical assumptions for the practical part. The practical part of the thesis consists of three parts. The first part describes the origins of the crisis in the world and the effects of the crisis on the world and European economy. The following part provides a detailed analysis of the development, causes, course, impacts and economic policies during the crisis in Ireland and Iceland. The final part of the thesis compares the findings of the analysis of Ireland and Iceland and draws economic policy recommendations.
Keywords: Ireland; Iceland; global financial crisis; financial crisis; fiscal policy; Great Recession; business cycle

Information about study

Study programme: Hospodářská politika
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic and Social Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 15. 3. 2021
Date of submission: 18. 8. 2022
Date of defense: 15. 9. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/76648/podrobnosti

Files for download

    Last update: