Analýza hospodářských politik států v reakci na globální finanční krizi z roku 2008 se zaměřením na Irsko a Island

Název práce: Analýza hospodářských politik států v reakci na globální finanční krizi z roku 2008 se zaměřením na Irsko a Island
Autor(ka) práce: Pertl, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Loužek, Marek
Oponenti práce: Klement, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je analyzovat globální finanční krizi z roku 2008, její příčiny, průběh a uplatněné hospodářské politiky s ní související s důrazem na přístup Irska a Islandu. Práce hodnotní makroekonomické dopady zmíněných proměnných, hodnotí je a vyvozuje které metody nejlépe slouží k obnově ekonomiky. Teoretická část se skládá ze tří částí. První část je věnována hospodářskému cyklu obecně. Zaměřuje se tak na jeho typický průběh, znaky a historii. Následující kapitola se zaměřuje na hlavní ekonomické školy zabývající se hospodářskými cykly. Je zde rozebráno keynesiánství a jeho podvětve, monetarismus a rakouská ekonomická škola. Závěrečná kapitola obsahuje kritické zhodnocení každé ze škol a syntézu teoretických předpokladů pro praktickou část. Praktická část práce se skládá ze tří částí. První část popisuje počátky krize ve světě a dopady krize na světovou a evropskou ekonomiku. Následující část se věnuje podrobné analýze vývoje, příčin, průběhu, dopadů a hospodářských politik během krize v Irsku a na Islandu. Závěrečná část práce porovnává výsledky zjištění z analýzy Irska a Islandu a vyvozuje z nich hospodářskopolitická doporučení.
Klíčová slova: hospodářský cyklus; Velká recese; monetární politika; finanční krize; fiskální politika; globální finanční krize; Irsko; Island
Název práce: Analysis of national economic policies in response to the 2008 global financial crisis, with a focus on Ireland and Iceland
Autor(ka) práce: Pertl, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Loužek, Marek
Oponenti práce: Klement, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this paper is to analyse the global financial crisis of 2008, its causes, its course, and the economic policies applied in relation to it, with an emphasis on the approach of Ireland and Iceland. The thesis assesses the macroeconomic impact of the variables mentioned, evaluates them, and concludes which methods best serve the recovery of the economy. The theoretical part consists of three parts. The first part is devoted to the business cycle in general. It focuses on its typical course, features, and history. The following section focuses on the main economic schools dealing with business cycles. Keynesianism and its sub-branches, monetarism and the Austrian school of economics are discussed. The final chapter gives a critical evaluation of each he schools and provides a synthesis of the theoretical assumptions for the practical part. The practical part of the thesis consists of three parts. The first part describes the origins of the crisis in the world and the effects of the crisis on the world and European economy. The following part provides a detailed analysis of the development, causes, course, impacts and economic policies during the crisis in Ireland and Iceland. The final part of the thesis compares the findings of the analysis of Ireland and Iceland and draws economic policy recommendations.
Klíčová slova: Ireland; Iceland; global financial crisis; financial crisis; fiscal policy; Great Recession; business cycle

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 3. 2021
Datum podání práce: 18. 8. 2022
Datum obhajoby: 15. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76648/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: