Analysis of Approaches to Personnel Management and Employee Efficiency in the Public Administration and Private Sector

Thesis title: Analýza přístupů k personálnímu managementu a efektivity zaměstnanců ve veřejné správě a soukromém sektoru
Author: Majerová, Kateřina
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Mitwallyová, Helena
Opponents: Lechner, Tomáš
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce na konkrétních příkladech analyzuje rozlišné formy personálního managementu ve sférách veřejné správy a soukromého sektoru. Zvláštní důraz je kladen na téma motivačních teorií, které pro management a efektivitu práce vytváří nezbytnou informační bázi. Prostor je též věnován změnám, jež personální management postihly vlivem koronavirové pandemie mezi lety 2019 až 2022. Praktická část práce je realizovaná prostřednictvím kvantitativního výzkumu formou dotazníku. Zaobírá se subjektivním hodnocením pracovníků veřejného a soukromého sektoru ve věci vlastní výkonosti práce, a to ve vztahu ke konkrétním metodám aplikovaným ze strany jejich personálních manažerů. Bakalářská práce vymezuje nejčastější chyby uplatňované personalisty při motivaci a odměňování svých podřízených, uvádí konkrétní důvody nízké efektivity práce, přičemž rovněž stanoví doporučení pro budoucí strategie rozvoje.
Keywords: management; motivace; efektivita; veřejná správa; soukromý sektor
Thesis title: Analysis of Approaches to Personnel Management and Employee Efficiency in the Public Administration and Private Sector
Author: Majerová, Kateřina
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Mitwallyová, Helena
Opponents: Lechner, Tomáš
Thesis language: Česky
Abstract:
The bachelor thesis analyses different forms of personnel management in the spheres of public administration and private sector using concrete examples. A special emphasis is placed on the topic of motivational theories, which form an essential information base for management and work efficiency. Space is also devoted to the changes affecting personnel management due to the coronavirus pandemic between 2019 and 2022. The practical part of the thesis is conducted through quantitative research in the form of a questionnaire. It deals with the subjective evaluation of public and private sector workers in relation to their own job performance and specific methods applied by their HR managers. The bachelor thesis defines the most common mistakes applied by HR managers in motivating and rewarding their subordinates, gives specific reasons for low work efficiency and sets out recommendations for future development strategies.
Keywords: motivation; efficiency; management; public administration; private sector

Information about study

Study programme: Veřejná správa a regionální rozvoj
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Regional Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 23. 4. 2022
Date of submission: 23. 8. 2022
Date of defense: 14. 9. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/80586/podrobnosti

Files for download

    Last update: