Analýza přístupů k personálnímu managementu a efektivity zaměstnanců ve veřejné správě a soukromém sektoru

Název práce: Analýza přístupů k personálnímu managementu a efektivity zaměstnanců ve veřejné správě a soukromém sektoru
Autor(ka) práce: Majerová, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mitwallyová, Helena
Oponenti práce: Lechner, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce na konkrétních příkladech analyzuje rozlišné formy personálního managementu ve sférách veřejné správy a soukromého sektoru. Zvláštní důraz je kladen na téma motivačních teorií, které pro management a efektivitu práce vytváří nezbytnou informační bázi. Prostor je též věnován změnám, jež personální management postihly vlivem koronavirové pandemie mezi lety 2019 až 2022. Praktická část práce je realizovaná prostřednictvím kvantitativního výzkumu formou dotazníku. Zaobírá se subjektivním hodnocením pracovníků veřejného a soukromého sektoru ve věci vlastní výkonosti práce, a to ve vztahu ke konkrétním metodám aplikovaným ze strany jejich personálních manažerů. Bakalářská práce vymezuje nejčastější chyby uplatňované personalisty při motivaci a odměňování svých podřízených, uvádí konkrétní důvody nízké efektivity práce, přičemž rovněž stanoví doporučení pro budoucí strategie rozvoje.
Klíčová slova: management; motivace; efektivita; veřejná správa; soukromý sektor
Název práce: Analysis of Approaches to Personnel Management and Employee Efficiency in the Public Administration and Private Sector
Autor(ka) práce: Majerová, Kateřina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Mitwallyová, Helena
Oponenti práce: Lechner, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis analyses different forms of personnel management in the spheres of public administration and private sector using concrete examples. A special emphasis is placed on the topic of motivational theories, which form an essential information base for management and work efficiency. Space is also devoted to the changes affecting personnel management due to the coronavirus pandemic between 2019 and 2022. The practical part of the thesis is conducted through quantitative research in the form of a questionnaire. It deals with the subjective evaluation of public and private sector workers in relation to their own job performance and specific methods applied by their HR managers. The bachelor thesis defines the most common mistakes applied by HR managers in motivating and rewarding their subordinates, gives specific reasons for low work efficiency and sets out recommendations for future development strategies.
Klíčová slova: motivation; efficiency; management; public administration; private sector

Informace o studiu

Studijní program / obor: Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 4. 2022
Datum podání práce: 23. 8. 2022
Datum obhajoby: 14. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80586/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: