Analysis of the development of the living standards of the elderly in the period between 70s and 80s of 20th century in Czechoslovakia

Thesis title: Analýza vývoje životní úrovně seniorů v Československu v 70. a 80. letech 20. století
Author: Pokorná, Monika
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Johnson, Zdenka
Opponents: Chalupecký, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato práce pojednává o životní úrovni seniorů v 70. až 80. letech 20. století v Československu. Práce prověřuje hypotézu, zda zavedením zákona o sociálním zabezpečení v roce 1975 došlo ke zvýšení životní úrovně seniorů v následujících letech. Teoretická část poskytuje náhled na hospodářský vývoj Československa a následně vývoj důchodového zabezpečení v době před a během normalizace. V praktické části je analyzován vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně, jako je výše průměrného starobního důchodu, náhradový poměr, struktura výdajů domácností důchodců a zdravotní péče, ze kterého vyplývá, že změny v důchodovém zabezpečení v roce 1975 měly vliv na životní úroveň seniorů.
Keywords: Československo; starobní důchod; životní úroveň; důchodové zabezpečení
Thesis title: Analysis of the development of the living standards of the elderly in the period between 70s and 80s of 20th century in Czechoslovakia
Author: Pokorná, Monika
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Johnson, Zdenka
Opponents: Chalupecký, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
This seminar paper examined the standard of living of elderly people in the period between 70s and 80s of 20th century in Czechoslovakia. The thesis in question verifies whether the introduction of the Social Security Act in 1975 led to the increase of living standards in subsequent years. The theoretical part of the paper provides an insight into the economic development of Czechoslovakia and the development of pension plans in Czechoslovakia in that period. The practical part analyses the development of selected indicators of living standards, such as the average level of pension pay outs, replacement ratio, structure of the consumer basket of elderly people or health care. The analysis proved that the change in pension policy in 1975 did affect the living standards of elderly people in Czechoslovakia.
Keywords: standard of life; Czechoslovakia; pension; pension scheme

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářské a politické dějiny 20. století
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic History

Information on submission and defense

Date of assignment: 23. 9. 2021
Date of submission: 24. 8. 2022
Date of defense: 13. 9. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/77940/podrobnosti

Files for download

    Last update: