Analýza vývoje životní úrovně seniorů v Československu v 70. a 80. letech 20. století

Název práce: Analýza vývoje životní úrovně seniorů v Československu v 70. a 80. letech 20. století
Autor(ka) práce: Pokorná, Monika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Johnson, Zdenka
Oponenti práce: Chalupecký, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce pojednává o životní úrovni seniorů v 70. až 80. letech 20. století v Československu. Práce prověřuje hypotézu, zda zavedením zákona o sociálním zabezpečení v roce 1975 došlo ke zvýšení životní úrovně seniorů v následujících letech. Teoretická část poskytuje náhled na hospodářský vývoj Československa a následně vývoj důchodového zabezpečení v době před a během normalizace. V praktické části je analyzován vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně, jako je výše průměrného starobního důchodu, náhradový poměr, struktura výdajů domácností důchodců a zdravotní péče, ze kterého vyplývá, že změny v důchodovém zabezpečení v roce 1975 měly vliv na životní úroveň seniorů.
Klíčová slova: Československo; starobní důchod; životní úroveň; důchodové zabezpečení
Název práce: Analysis of the development of the living standards of the elderly in the period between 70s and 80s of 20th century in Czechoslovakia
Autor(ka) práce: Pokorná, Monika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Johnson, Zdenka
Oponenti práce: Chalupecký, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This seminar paper examined the standard of living of elderly people in the period between 70s and 80s of 20th century in Czechoslovakia. The thesis in question verifies whether the introduction of the Social Security Act in 1975 led to the increase of living standards in subsequent years. The theoretical part of the paper provides an insight into the economic development of Czechoslovakia and the development of pension plans in Czechoslovakia in that period. The practical part analyses the development of selected indicators of living standards, such as the average level of pension pay outs, replacement ratio, structure of the consumer basket of elderly people or health care. The analysis proved that the change in pension policy in 1975 did affect the living standards of elderly people in Czechoslovakia.
Klíčová slova: standard of life; Czechoslovakia; pension; pension scheme

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářské a politické dějiny 20. století
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářských dějin

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 9. 2021
Datum podání práce: 24. 8. 2022
Datum obhajoby: 13. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77940/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: