The influence/role of company's - social media generated content on CSR towards/in its employee's job satisfaction. - The case of juwi AG, Germany

Thesis title: The influence/role of company's - social media generated content on CSR towards/in its employee's job satisfaction. - The case of juwi AG, Germany
Author: Contreras Petlacalco, Myriam Xcareth
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Štěrbová, Ludmila
Opponents: -
Thesis language: English
Abstract:
Communication is the most crucial aspect of corporate social responsibility (CSR). Companies must be socially responsible, but they must also inform their target audience about their efforts. If CSR initiatives are adequately conveyed to all stakeholders, they can produce gratifying results. According to marketing literature, social media is a powerful and effective instrument for long-term commercial communication. People utilize social media as a free resource for gathering information and expressing their thoughts and ideas. In today's digital world, businesses must be present on social media and use it to engage diverse stakeholders and build competitive advantage (Urlaub, 2012). According to statistics, around 2.9 billion people globally use Facebook, 2 billion use Instagram, and 810 million use LinkedIn (Campbell, 2022). This data exemplifies social media's enormous potential for CSR communication in the current era. Social media communication is more transparent and effective in encouraging positive stakeholder behavior. Many academics have looked at the extent of Corporate Social Responsibility (CSR), usually from the standpoint of management or customers. On the other hand, the present study will look at the impact of social media CSR communication on work satisfaction. The employees of a medium-sized renewable energy company in Germany were the subject of this study, which was conducted using an online structured questionnaire. By Emphasizing the importance of social media for effective CSR communication, this survey investigated the influence of juwi's CSR media-generated content among its employees. The study demonstrates how CSR for workers may have a unique impact on employees' overall perceptions and expectations of the firm .
Keywords: Social Media; CSR communication; employees; job satisfaction; corporate social responsibility
Thesis title: The influence/role of company’s - social media generated content on CSR towards/in its employee's job satisfaction. The case of juwi AG, Germany
Author: Contreras Petlacalco, Myriam Xcareth
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Štěrbová, Ludmila
Opponents: -
Thesis language: English
Abstract:
Komunikace je nejdůležitějším aspektem společenské odpovědnosti firem (CSR). Společnosti musí být společensky odpovědné, ale také musí o svém úsilí informovat své cílové publikum. Jsou-li iniciativy CSR adekvátně zprostředkovány všem zainteresovaným stranám, mohou přinést potěšující výsledky. Podle marketingové literatury jsou sociální média mocným a efektivním nástrojem dlouhodobé komerční komunikace. Lidé využívají sociální média jako bezplatný zdroj pro shromažďování informací a vyjadřování svých myšlenek a nápadů. V dnešním digitálním světě musí být podniky přítomny na sociálních médiích a využívat je k zapojení různých zainteresovaných stran a budování konkurenční výhody (Urlaub, 2012). Podle statistik zhruba 2,9 miliardy lidí na celém světě používá Facebook, 2 miliardy lidí Instagram a 810 milionů používá LinkedIn (Campbell, 2022). Tato data dokládají obrovský potenciál sociálních médií pro komunikaci CSR v současné době. Komunikace na sociálních sítích je transparentnější a efektivnější v podpoře pozitivního chování zainteresovaných stran. Mnoho akademiků se zabývalo rozsahem společenské odpovědnosti firem (CSR), obvykle z hlediska managementu nebo zákazníků. Na druhou stranu se tato studie zaměří na dopad sociální komunikace na sociálních sítích na spokojenost s prací. Předmětem této studie, která byla provedena pomocí on-line strukturovaného dotazníku, byli zaměstnanci středně velké společnosti zabývající se obnovitelnými zdroji energie v Německu. Zdůrazněním důležitosti sociálních médií pro efektivní komunikaci CSR tento průzkum zkoumal vliv obsahu CSR generovaného juwi mezi jejími zaměstnanci. Studie ukazuje, jak může mít CSR pro pracovníky jedinečný dopad na celkové vnímání a očekávání zaměstnanců od firmy.
Keywords: Sociální media; zaměstnanci; uspokojení z práce; společenská odpovědnost firem; CSR komunikace

Information about study

Study programme: International Business - Central European Business Realities
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Economic Relations

Information on submission and defense

Date of assignment: 11. 8. 2022
Date of submission: 26. 8. 2022
Date of defense: 19. 9. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/81207/podrobnosti

Files for download

    Last update: