The influence/role of company’s - social media generated content on CSR towards/in its employee's job satisfaction. The case of juwi AG, Germany

Název práce: The influence/role of company's - social media generated content on CSR towards/in its employee's job satisfaction. - The case of juwi AG, Germany
Autor(ka) práce: Contreras Petlacalco, Myriam Xcareth
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: -
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Communication is the most crucial aspect of corporate social responsibility (CSR). Companies must be socially responsible, but they must also inform their target audience about their efforts. If CSR initiatives are adequately conveyed to all stakeholders, they can produce gratifying results. According to marketing literature, social media is a powerful and effective instrument for long-term commercial communication. People utilize social media as a free resource for gathering information and expressing their thoughts and ideas. In today's digital world, businesses must be present on social media and use it to engage diverse stakeholders and build competitive advantage (Urlaub, 2012). According to statistics, around 2.9 billion people globally use Facebook, 2 billion use Instagram, and 810 million use LinkedIn (Campbell, 2022). This data exemplifies social media's enormous potential for CSR communication in the current era. Social media communication is more transparent and effective in encouraging positive stakeholder behavior. Many academics have looked at the extent of Corporate Social Responsibility (CSR), usually from the standpoint of management or customers. On the other hand, the present study will look at the impact of social media CSR communication on work satisfaction. The employees of a medium-sized renewable energy company in Germany were the subject of this study, which was conducted using an online structured questionnaire. By Emphasizing the importance of social media for effective CSR communication, this survey investigated the influence of juwi's CSR media-generated content among its employees. The study demonstrates how CSR for workers may have a unique impact on employees' overall perceptions and expectations of the firm .
Klíčová slova: Social Media; CSR communication; employees; job satisfaction; corporate social responsibility
Název práce: The influence/role of company’s - social media generated content on CSR towards/in its employee's job satisfaction. The case of juwi AG, Germany
Autor(ka) práce: Contreras Petlacalco, Myriam Xcareth
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: -
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Komunikace je nejdůležitějším aspektem společenské odpovědnosti firem (CSR). Společnosti musí být společensky odpovědné, ale také musí o svém úsilí informovat své cílové publikum. Jsou-li iniciativy CSR adekvátně zprostředkovány všem zainteresovaným stranám, mohou přinést potěšující výsledky. Podle marketingové literatury jsou sociální média mocným a efektivním nástrojem dlouhodobé komerční komunikace. Lidé využívají sociální média jako bezplatný zdroj pro shromažďování informací a vyjadřování svých myšlenek a nápadů. V dnešním digitálním světě musí být podniky přítomny na sociálních médiích a využívat je k zapojení různých zainteresovaných stran a budování konkurenční výhody (Urlaub, 2012). Podle statistik zhruba 2,9 miliardy lidí na celém světě používá Facebook, 2 miliardy lidí Instagram a 810 milionů používá LinkedIn (Campbell, 2022). Tato data dokládají obrovský potenciál sociálních médií pro komunikaci CSR v současné době. Komunikace na sociálních sítích je transparentnější a efektivnější v podpoře pozitivního chování zainteresovaných stran. Mnoho akademiků se zabývalo rozsahem společenské odpovědnosti firem (CSR), obvykle z hlediska managementu nebo zákazníků. Na druhou stranu se tato studie zaměří na dopad sociální komunikace na sociálních sítích na spokojenost s prací. Předmětem této studie, která byla provedena pomocí on-line strukturovaného dotazníku, byli zaměstnanci středně velké společnosti zabývající se obnovitelnými zdroji energie v Německu. Zdůrazněním důležitosti sociálních médií pro efektivní komunikaci CSR tento průzkum zkoumal vliv obsahu CSR generovaného juwi mezi jejími zaměstnanci. Studie ukazuje, jak může mít CSR pro pracovníky jedinečný dopad na celkové vnímání a očekávání zaměstnanců od firmy.
Klíčová slova: Sociální media; zaměstnanci; uspokojení z práce; společenská odpovědnost firem; CSR komunikace

Informace o studiu

Studijní program / obor: International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 8. 2022
Datum podání práce: 26. 8. 2022
Datum obhajoby: 19. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81207/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: