Specifics of real estate development companies’ financial reporting according to International Financial Reporting Standards

Thesis title: Specifika developerských společností v oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví
Author: Leová, Minh Ngoc
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Vašek, Libor
Opponents: Pelák, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem diplomové práce je analýza výkaznictví developerských společností dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, a to především zhodnocení způsobu zachycení nemovitostí a výnosů plynoucích z hlavní činnosti těchto entit. Práce bude dále zaměřena na zachycení rozdílů ve výkaznictví developerských společností dle typu realizovaných projektů. V teoretické části je charakterizován business developerů a východiska IFRS. Dále jsou vymezeny vybrané typy developerských projektů a k nim relevantní standardy IFRS. Zmíněny jsou zejména standardy IAS 2, IAS 40, IFRS 16 a IFRS 15. Praktická část, která se prolíná s teoretickou částí, je věnována analýze reálných účetních závěrek developerů se zaměřením na zmiňované standardy.
Keywords: IFRS 16; IFRS; Developerské společnosti; IFRS 15; IAS 40; IAS 2
Thesis title: Specifics of real estate development companies’ financial reporting according to International Financial Reporting Standards
Author: Leová, Minh Ngoc
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Vašek, Libor
Opponents: Pelák, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
The main purpose of this diploma thesis is the analysis of real estate development companies’ financial reporting according to International Financial Reporting Standards, and above all the evaluation of the methods of recording real estate and revenues arising from the main activity of these entities. The theoretical part is focused on the characterization of real estate developers’ business and the basis of IFRS. Furthermore, selected types of development projects and relevant IFRS standards are defined. The standards IAS 2, IAS 40, IFRS 16 and IFRS 15 are mentioned in particular. The practical part is devoted to the analysis of real financial statements of developers with a focus on the relevant standards.
Keywords: IFRS; Real estate entities; IAS 2; IAS 40; IFRS 16; IFRS 15

Information about study

Study programme: Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Deparment of Finacial Accounting and Auditing

Information on submission and defense

Date of assignment: 27. 9. 2021
Date of submission: 28. 8. 2022
Date of defense: 15. 9. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/78009/podrobnosti

Files for download

    Last update: