Specifika developerských společností v oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví

Název práce: Specifika developerských společností v oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví
Autor(ka) práce: Leová, Minh Ngoc
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vašek, Libor
Oponenti práce: Pelák, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je analýza výkaznictví developerských společností dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, a to především zhodnocení způsobu zachycení nemovitostí a výnosů plynoucích z hlavní činnosti těchto entit. Práce bude dále zaměřena na zachycení rozdílů ve výkaznictví developerských společností dle typu realizovaných projektů. V teoretické části je charakterizován business developerů a východiska IFRS. Dále jsou vymezeny vybrané typy developerských projektů a k nim relevantní standardy IFRS. Zmíněny jsou zejména standardy IAS 2, IAS 40, IFRS 16 a IFRS 15. Praktická část, která se prolíná s teoretickou částí, je věnována analýze reálných účetních závěrek developerů se zaměřením na zmiňované standardy.
Klíčová slova: IFRS 16; IFRS; Developerské společnosti; IFRS 15; IAS 40; IAS 2
Název práce: Specifics of real estate development companies’ financial reporting according to International Financial Reporting Standards
Autor(ka) práce: Leová, Minh Ngoc
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vašek, Libor
Oponenti práce: Pelák, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main purpose of this diploma thesis is the analysis of real estate development companies’ financial reporting according to International Financial Reporting Standards, and above all the evaluation of the methods of recording real estate and revenues arising from the main activity of these entities. The theoretical part is focused on the characterization of real estate developers’ business and the basis of IFRS. Furthermore, selected types of development projects and relevant IFRS standards are defined. The standards IAS 2, IAS 40, IFRS 16 and IFRS 15 are mentioned in particular. The practical part is devoted to the analysis of real financial statements of developers with a focus on the relevant standards.
Klíčová slova: IFRS; Real estate entities; IAS 2; IAS 40; IFRS 16; IFRS 15

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 9. 2021
Datum podání práce: 28. 8. 2022
Datum obhajoby: 15. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78009/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: