Comparison of two departments from the engineering company XY related to stressful situations and attitude to mental hygiene

Thesis title: Porovnání dvou oddělení strojírenské firmy XY v otázkách týkajících se stresových situací a přístupu k psychohygieně
Author: Třesohlavá, Karolína
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Hubinková, Zuzana
Opponents: Kasemová, Sára
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním dvou oddělení strojírenské firmy XY v otázkách týkajících se stresových situací a přístupu k psychohygieně. Teoretická část, ke které byla provedena literární řešerše, je založena na odborné české i zahraniční literatuře k tématům stresu, stresových faktorů, únavy, duševní hygieny a prevence stresu. V praktické části byl aplikován kvalitativní výzkum, při kterém se dvě skupiny pracovníků na manažerských pozicích zúčastnily polostrukturovaných rozhovorů. Odpovědi respondentů byly následně analyzovány a porovnávány mezi sebou. Cílem této práce bylo porovnat skupinu manažerů působících v administrativě se skupinou manažerů z výrobního prostředí stejné firmy XY v rámci stresových situací, stresorů, únavy a přístupu k psychohygieně. Výzkumný projekt zmapoval společné i rozdílné znaky skupin.
Keywords: pracovní stres; psychohygiena; prevence stresu; rizikové faktory
Thesis title: Comparison of two departments from the engineering company XY related to stressful situations and attitude to mental hygiene
Author: Třesohlavá, Karolína
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Hubinková, Zuzana
Opponents: Kasemová, Sára
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor's thesis deals with the comparison of two departments of the engineering company XY in issues related to stressful situations and access to mental hygiene. A literature review was conducted for the theoretical part, which is based on professional Czech and foreign literature on the topics of stress, stress factors, fatigue, mental hygiene and stress prevention. For the practical part, qualitative research was applied, during which two groups of workers in managerial positions participated in semi-structured interviews. The answers of the respondents were subsequently analyzed and compared with each other. The aim of this work was to compare a group of managers working in administration with a group of managers from the production environment of the same company XY in terms of stressful situations, stressors, fatigue and access to psychohygiene. The research project mapped the common and different characteristics of the groups.
Keywords: working stress; risk factors; mental hygiene; stress prevention

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Managerial Psychology and Sociology

Information on submission and defense

Date of assignment: 31. 3. 2021
Date of submission: 22. 9. 2022
Date of defense: 20. 10. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/76786/podrobnosti

Files for download

    Last update: