The issue of international relocation of employees

Thesis title: Problematika mezinárodní relokace zaměstnanců
Author: Reifová, Martina
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Žufan, Jan
Opponents: Jarolímková, Liběna
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této diplomové práce je analyzovat faktory, které podle zahraničních pracovníků ovlivňují adaptační proces v mezinárodní organizaci. Výzkum je zaměřen nejen na pracovní podmínky, ale také na podmínky sociální, které stejnou měrou celkovou adaptaci expatrianta v nové organizaci a hostitelské zemi ovlivňují. Pro práci byly vybrány dvě hostitelské země, a to Česká republika a Německo. Práce je rozdělena na dvě hlavní části – teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje především vysvětlení pojmů, které jsou nezbytné k pochopení tématu. Praktická část je postavena na kvalitativním výzkumu se zaměřením na polostrukturované rozhovory. V éře globalizace se začal rozšiřovat pohyb osob a technologií přes hranice více než kdy jindy. To přirozeně ovlivnilo každodenní provoz všech podniků a řízení lidských zdrojů není výjimkou. Diverzita může přinášet výhody jak pro podniky, tak pro jejich zaměstnance. K uvolnění skutečného potenciálu, který zahraniční zaměstnanci přináší je však zapotřebí vědomého řízení kulturních a společenských odlišností a také hledání způsobů, jak zlepšovat práci v mezinárodním prostředí.
Keywords: Expat ; Integrace ; Adaptační proces; Diverzity management ; Multikulturní pracovní prostředí; Expatriant
Thesis title: The issue of international relocation of employees
Author: Reifová, Martina
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Žufan, Jan
Opponents: Jarolímková, Liběna
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to analyze the factors that, according to foreign workers, influence the adaptation process in an international organization. The research is focused not only on working conditions but also on social conditions, which equally affect the overall adaptation of the expatriate in the new organization and the host country. Two host countries were chosen for the thesis: the Czech Republic and Germany. The diploma thesis is divided into two main parts – theoretical and practical. The theoretical part is mainly devoted to explaining the necessary terms to understand the topic. The practical part is based on qualitative research with a focus on semi-structured interviews. In the era of globalization, the movement of people and technology across borders has become more widespread than ever before. This has naturally affected the day-to-day operations of all businesses, and human resource management is no exception. Diversity can bring benefits to both businesses and their employees. However, to release the real potential that foreign employees bring, it is necessary to consciously manage cultural and social differences and find ways to improve work in an international environment.
Keywords: Adaptation process; Diversity management ; Integration; Multicultural work environment ; Expat ; Expatriate

Information about study

Study programme: Cestovní ruch
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Tourism

Information on submission and defense

Date of assignment: 15. 2. 2022
Date of submission: 9. 12. 2022
Date of defense: 19. 1. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/79725/podrobnosti

Files for download

    Last update: