Problematika mezinárodní relokace zaměstnanců

Název práce: Problematika mezinárodní relokace zaměstnanců
Autor(ka) práce: Reifová, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Žufan, Jan
Oponenti práce: Jarolímková, Liběna
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je analyzovat faktory, které podle zahraničních pracovníků ovlivňují adaptační proces v mezinárodní organizaci. Výzkum je zaměřen nejen na pracovní podmínky, ale také na podmínky sociální, které stejnou měrou celkovou adaptaci expatrianta v nové organizaci a hostitelské zemi ovlivňují. Pro práci byly vybrány dvě hostitelské země, a to Česká republika a Německo. Práce je rozdělena na dvě hlavní části – teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje především vysvětlení pojmů, které jsou nezbytné k pochopení tématu. Praktická část je postavena na kvalitativním výzkumu se zaměřením na polostrukturované rozhovory. V éře globalizace se začal rozšiřovat pohyb osob a technologií přes hranice více než kdy jindy. To přirozeně ovlivnilo každodenní provoz všech podniků a řízení lidských zdrojů není výjimkou. Diverzita může přinášet výhody jak pro podniky, tak pro jejich zaměstnance. K uvolnění skutečného potenciálu, který zahraniční zaměstnanci přináší je však zapotřebí vědomého řízení kulturních a společenských odlišností a také hledání způsobů, jak zlepšovat práci v mezinárodním prostředí.
Klíčová slova: Expat ; Integrace ; Adaptační proces; Diverzity management ; Multikulturní pracovní prostředí; Expatriant
Název práce: The issue of international relocation of employees
Autor(ka) práce: Reifová, Martina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Žufan, Jan
Oponenti práce: Jarolímková, Liběna
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this diploma thesis is to analyze the factors that, according to foreign workers, influence the adaptation process in an international organization. The research is focused not only on working conditions but also on social conditions, which equally affect the overall adaptation of the expatriate in the new organization and the host country. Two host countries were chosen for the thesis: the Czech Republic and Germany. The diploma thesis is divided into two main parts – theoretical and practical. The theoretical part is mainly devoted to explaining the necessary terms to understand the topic. The practical part is based on qualitative research with a focus on semi-structured interviews. In the era of globalization, the movement of people and technology across borders has become more widespread than ever before. This has naturally affected the day-to-day operations of all businesses, and human resource management is no exception. Diversity can bring benefits to both businesses and their employees. However, to release the real potential that foreign employees bring, it is necessary to consciously manage cultural and social differences and find ways to improve work in an international environment.
Klíčová slova: Adaptation process; Diversity management ; Integration; Multicultural work environment ; Expat ; Expatriate

Informace o studiu

Studijní program / obor: Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 2. 2022
Datum podání práce: 9. 12. 2022
Datum obhajoby: 19. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79725/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: