Virtual Tourism

Thesis title: Virtuální turismus
Author: Holovacskó, Valéria
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Kvítková, Zuzana
Opponents: Vaško, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá v současnosti se rozvíjejícím druhem cestovního ruchu – virtuálním cestovním ruchem. V rámci zvoleného tématu byl stanoven následující cíl: identifikovat možnosti využití virtuální reality v cestovním ruchu, konkrétně v realizaci zájezdů/prohlídek, a také zjistit perspektivy rozvoje této formy cestování. Kromě hlavního cíle jsou v rámci této práce rozebírány následující dílčí cíle: zjistit klady a zápory virtuálního cestovního ruchu, zjistit, jak se vytváří virtuální prohlídka pomocí literatury i vlastního projektu, jakož i světové zkušenosti s využíváním virtuálního cestovního ruchu. Virtuální realita se využívá při propagaci turistických produktů, dále při poznávacích zájezdech, pro vzdělávací a rekreační účely i k rozvoji sociálního cestovního ruchu. Hlavní pozornost byla věnována analýze perspektiv rozvoje virtuálního cestovního ruchu, která byla částečně založena na dotazníkovém šetření mezi lidmi různého věku, pohlaví a zemí. Výsledky výzkumu ukázaly, že většina zemí je již s virtuální turistikou dobře obeznámena především v oblasti marketingu, virtuální turistika má všechny předpoklady k rozvoji, ale její budoucnost závisí nejen na názorech lidí, ale také na zlepšování technologických možností navrhovat virtuální prohlídky, vytvářet pro ně obsah apod.
Keywords: technologie; virtuální realita; virtuální turismus; virtuální prohlídka; světové zkušenosti
Thesis title: Virtual Tourism
Author: Holovacskó, Valéria
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Kvítková, Zuzana
Opponents: Vaško, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis deals with a currently developing type of tourism - virtual tourism. Within the chosen topic, the following objectives were set: to identify the possibilities of using virtual reality in tourism, specifically in the implementation of tours/tours and also to identify the prospects for the development of this form of travel. In addition to the main objectives, the following sub-objectives are discussed within the thesis: to identify the pros and cons of virtual tourism, to find out how to create a virtual tour using literature and own project and the world experience in the use of virtual tourism. Virtual reality is used in the promotion of tourism products, as well as in sightseeing tours, for educational and recreational purposes and for the development of social tourism. The main attention was paid to the analysis of the prospects for the development of virtual tourism, which was partly based on a questionnaire survey among people of different ages, genders and countries. The results of the survey showed that most countries are already familiar with virtual tourism, especially in the field of marketing, virtual tourism has all the prerequisites for development, but its future depends not only on people's opinion, but also on improving the technological possibilities to design virtual tours, create content for them, etc.
Keywords: virtual reality; virtual tourism; virtual tour; technology; worldwide experience

Information about study

Study programme: Cestovní ruch
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Tourism

Information on submission and defense

Date of assignment: 14. 6. 2021
Date of submission: 9. 12. 2022
Date of defense: 20. 1. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/77189/podrobnosti

Files for download

    Last update: