Virtuální turismus

Název práce: Virtuální turismus
Autor(ka) práce: Holovacskó, Valéria
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kvítková, Zuzana
Oponenti práce: Vaško, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá v současnosti se rozvíjejícím druhem cestovního ruchu – virtuálním cestovním ruchem. V rámci zvoleného tématu byl stanoven následující cíl: identifikovat možnosti využití virtuální reality v cestovním ruchu, konkrétně v realizaci zájezdů/prohlídek, a také zjistit perspektivy rozvoje této formy cestování. Kromě hlavního cíle jsou v rámci této práce rozebírány následující dílčí cíle: zjistit klady a zápory virtuálního cestovního ruchu, zjistit, jak se vytváří virtuální prohlídka pomocí literatury i vlastního projektu, jakož i světové zkušenosti s využíváním virtuálního cestovního ruchu. Virtuální realita se využívá při propagaci turistických produktů, dále při poznávacích zájezdech, pro vzdělávací a rekreační účely i k rozvoji sociálního cestovního ruchu. Hlavní pozornost byla věnována analýze perspektiv rozvoje virtuálního cestovního ruchu, která byla částečně založena na dotazníkovém šetření mezi lidmi různého věku, pohlaví a zemí. Výsledky výzkumu ukázaly, že většina zemí je již s virtuální turistikou dobře obeznámena především v oblasti marketingu, virtuální turistika má všechny předpoklady k rozvoji, ale její budoucnost závisí nejen na názorech lidí, ale také na zlepšování technologických možností navrhovat virtuální prohlídky, vytvářet pro ně obsah apod.
Klíčová slova: technologie; virtuální realita; virtuální turismus; virtuální prohlídka; světové zkušenosti
Název práce: Virtual Tourism
Autor(ka) práce: Holovacskó, Valéria
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kvítková, Zuzana
Oponenti práce: Vaško, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with a currently developing type of tourism - virtual tourism. Within the chosen topic, the following objectives were set: to identify the possibilities of using virtual reality in tourism, specifically in the implementation of tours/tours and also to identify the prospects for the development of this form of travel. In addition to the main objectives, the following sub-objectives are discussed within the thesis: to identify the pros and cons of virtual tourism, to find out how to create a virtual tour using literature and own project and the world experience in the use of virtual tourism. Virtual reality is used in the promotion of tourism products, as well as in sightseeing tours, for educational and recreational purposes and for the development of social tourism. The main attention was paid to the analysis of the prospects for the development of virtual tourism, which was partly based on a questionnaire survey among people of different ages, genders and countries. The results of the survey showed that most countries are already familiar with virtual tourism, especially in the field of marketing, virtual tourism has all the prerequisites for development, but its future depends not only on people's opinion, but also on improving the technological possibilities to design virtual tours, create content for them, etc.
Klíčová slova: virtual reality; virtual tourism; virtual tour; technology; worldwide experience

Informace o studiu

Studijní program / obor: Cestovní ruch
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 6. 2021
Datum podání práce: 9. 12. 2022
Datum obhajoby: 20. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77189/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: