Business plan of startup in selected field

Thesis title: Podnikatelský plán začínající společnosti (startupu) ve vybrané oblasti podnikání
Author: Křikavová, Alena
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Filipová, Alena
Opponents: Zeman, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce si klade za cíl zanalyzovat současné globální podmínky k zakládání inovativních společností – startupů v oblasti zdravotnictví (MedTech), vyhodnotit míru jejich úspěšnosti a navrhnout vlastní podnikatelský plán pro (technologický) startup zaměřený na tuto oblast. V první části je prostor věnován jak vysvětlení základních pojmů a konceptů, které prostupují touto prací, tak zevrubné rešerši relevantních zdrojů, zkoumající stav a rychlost implementace digitálních inovací na trhu zdravotnických služeb, příčiny nutnosti jejich akcelerace související se současnou situací ve světě a geografické odlišnosti, se zaměřením na CEE region (Central and Eastern Europe). V návaznosti na to je rozpracováno téma vývoje investic v oblasti digitální medicíny. Praktická část je pak vlastní podnikatelský plán B2B společnosti, jehož zdrojem je nápad vycházející z poznatků získaných v teoretické části.
Keywords: HealthTech; MedTech; digitální medicína,; SaMD; Telemedicína; Startup; Big data
Thesis title: Business plan of startup in selected field
Author: Křikavová, Alena
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Filipová, Alena
Opponents: Zeman, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
Primary aim of this bachelor’s thesis is to analyze current global conditions for founding of innovative companies – startups in the healthcare area (MedTech), evaluate their success and suggest own business plan for (technological) startup focused on this field. The first part is dedicated to both explanation of key words and concepts going through this theses, and thorough literature review about the status and pace of digital innovations implementation in the healthcare market, reasons of their acceleration due to current global situation, and geographical differences, focusing on CEE region (Central and Eastern Europe). There are also some information about investment development in the digital medicine field. Application part consists of own business plan for B2B company, which is idea coming from first part analysis.
Keywords: HealthTech; MedTech; digital medicine; SaMD; Telemedicine; Startup; Big data

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Manažer obchodu
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 4. 10. 2020
Date of submission: 9. 12. 2022
Date of defense: 20. 1. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/74511/podrobnosti

Files for download

    Last update: