Podnikatelský plán začínající společnosti (startupu) ve vybrané oblasti podnikání

Název práce: Podnikatelský plán začínající společnosti (startupu) ve vybrané oblasti podnikání
Autor(ka) práce: Křikavová, Alena
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Filipová, Alena
Oponenti práce: Zeman, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce si klade za cíl zanalyzovat současné globální podmínky k zakládání inovativních společností – startupů v oblasti zdravotnictví (MedTech), vyhodnotit míru jejich úspěšnosti a navrhnout vlastní podnikatelský plán pro (technologický) startup zaměřený na tuto oblast. V první části je prostor věnován jak vysvětlení základních pojmů a konceptů, které prostupují touto prací, tak zevrubné rešerši relevantních zdrojů, zkoumající stav a rychlost implementace digitálních inovací na trhu zdravotnických služeb, příčiny nutnosti jejich akcelerace související se současnou situací ve světě a geografické odlišnosti, se zaměřením na CEE region (Central and Eastern Europe). V návaznosti na to je rozpracováno téma vývoje investic v oblasti digitální medicíny. Praktická část je pak vlastní podnikatelský plán B2B společnosti, jehož zdrojem je nápad vycházející z poznatků získaných v teoretické části.
Klíčová slova: HealthTech; MedTech; digitální medicína,; SaMD; Telemedicína; Startup; Big data
Název práce: Business plan of startup in selected field
Autor(ka) práce: Křikavová, Alena
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Filipová, Alena
Oponenti práce: Zeman, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Primary aim of this bachelor’s thesis is to analyze current global conditions for founding of innovative companies – startups in the healthcare area (MedTech), evaluate their success and suggest own business plan for (technological) startup focused on this field. The first part is dedicated to both explanation of key words and concepts going through this theses, and thorough literature review about the status and pace of digital innovations implementation in the healthcare market, reasons of their acceleration due to current global situation, and geographical differences, focusing on CEE region (Central and Eastern Europe). There are also some information about investment development in the digital medicine field. Application part consists of own business plan for B2B company, which is idea coming from first part analysis.
Klíčová slova: HealthTech; MedTech; digital medicine; SaMD; Telemedicine; Startup; Big data

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Manažer obchodu
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 10. 2020
Datum podání práce: 9. 12. 2022
Datum obhajoby: 20. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74511/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: