Relation between working performance and rest

Thesis title: Vztah mezi pracovním výkonem a odpočinem
Author: Frantsen, Sofya
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Kučera, Dušan
Opponents: Cejthamr, Václav
Thesis language: Česky
Abstract:
Předložená diplomová práce se zabývá vztahem mezi pracovním výkonem a odpočinkem. Zdánlivě protichůdné faktory spolu úzce souvisí, a zdárný chod firem závisí právě na umění vyváženého přístupu k oběma faktorům. Cílem práce je formulovat srozumitelnou filozofii pro vztah mezi pracovním výkonem a odpočinkem; identifikovat klíčové faktory, jak pozitivní, které podporují vhodný model a řád, tak i naopak negativní, které omezují a ubírají na pracovním výkonu a celkové duševní rovnováze a spokojenosti zaměstnance. Práce nejprve analyzuje zvolené pojmy, definice a jevy v pracovním prostředí, poté zkoumá reálnou situaci na základě odpovědi 11 dotázaných respondentů z 3 různě velkých firem. Závěr práce reflektuje dříve získané informace a analyzuje vztah mezi pracovním výkonem a odpočinkem a role managementu v dodržení rovnováhy mezi těmito pojmy.
Keywords: Management; Pracovní výkon; Efektivita práce; Odpočinek; Volno
Thesis title: Relation between working performance and rest
Author: Frantsen, Sofya
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Kučera, Dušan
Opponents: Cejthamr, Václav
Thesis language: Česky
Abstract:
The presented thesis deals with the relationship between work performance and rest. Seemingly contradictory factors are closely related, and the successful operation of businesses depends precisely on the art of a balanced approach to both factors. The goal of the thesis is to formulate an understandable philosophy for the relationship between work performance and rest; to identify key factors, both positive ones that support a suitable model and order, as well as, on the contrary, negative ones that limit and detract from work performance and the overall mental balance and satisfaction of the employee. The thesis first analyzes chosen concepts, definitions and phenomena in the work environment, then examines the real situation based on the answers of 11 interviewed respondents from 3 companies of different sizes. The conclusion of the thesis reflects the previously obtained information and analyzes the relationship between work performance and rest and the role of management in maintaining the balance between these concepts.
Keywords: Rest; Labor; Effectiveness; Leaguer time; Management; Working performance

Information about study

Study programme: Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 19. 10. 2022
Date of submission: 31. 8. 2023
Date of defense: 11. 9. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/82238/podrobnosti

Files for download

    Last update: