Vztah mezi pracovním výkonem a odpočinem

Název práce: Vztah mezi pracovním výkonem a odpočinem
Autor(ka) práce: Frantsen, Sofya
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kučera, Dušan
Oponenti práce: Cejthamr, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předložená diplomová práce se zabývá vztahem mezi pracovním výkonem a odpočinkem. Zdánlivě protichůdné faktory spolu úzce souvisí, a zdárný chod firem závisí právě na umění vyváženého přístupu k oběma faktorům. Cílem práce je formulovat srozumitelnou filozofii pro vztah mezi pracovním výkonem a odpočinkem; identifikovat klíčové faktory, jak pozitivní, které podporují vhodný model a řád, tak i naopak negativní, které omezují a ubírají na pracovním výkonu a celkové duševní rovnováze a spokojenosti zaměstnance. Práce nejprve analyzuje zvolené pojmy, definice a jevy v pracovním prostředí, poté zkoumá reálnou situaci na základě odpovědi 11 dotázaných respondentů z 3 různě velkých firem. Závěr práce reflektuje dříve získané informace a analyzuje vztah mezi pracovním výkonem a odpočinkem a role managementu v dodržení rovnováhy mezi těmito pojmy.
Klíčová slova: Management; Pracovní výkon; Efektivita práce; Odpočinek; Volno
Název práce: Relation between working performance and rest
Autor(ka) práce: Frantsen, Sofya
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kučera, Dušan
Oponenti práce: Cejthamr, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The presented thesis deals with the relationship between work performance and rest. Seemingly contradictory factors are closely related, and the successful operation of businesses depends precisely on the art of a balanced approach to both factors. The goal of the thesis is to formulate an understandable philosophy for the relationship between work performance and rest; to identify key factors, both positive ones that support a suitable model and order, as well as, on the contrary, negative ones that limit and detract from work performance and the overall mental balance and satisfaction of the employee. The thesis first analyzes chosen concepts, definitions and phenomena in the work environment, then examines the real situation based on the answers of 11 interviewed respondents from 3 companies of different sizes. The conclusion of the thesis reflects the previously obtained information and analyzes the relationship between work performance and rest and the role of management in maintaining the balance between these concepts.
Klíčová slova: Rest; Labor; Effectiveness; Leaguer time; Management; Working performance

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 10. 2022
Datum podání práce: 31. 8. 2023
Datum obhajoby: 11. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/82238/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: