The impact of family policy on women's participation in the labor market - a comparison of family policy tools in the Czech Republic and Sweden from 2011 to 2021

Thesis title: Vliv rodinné politiky na participaci žen na trhu práce - komparace nástrojů rodinné politiky ČR a Švédska v letech 2011-2021
Author: Maršíková, Tereza
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Bartůsková, Lucia
Opponents: Barák, Vladimír
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá otázkou vlivu rodinné politiky na participaci žen na trhu práce. Za využití komparační analýzy nástrojů rodinné politiky České republiky a Švédska odhaluje, jakým způsobem a prostřednictvím jakého mixu nástrojů je rodinná politika státu schopna míru této participace ovlivňovat. Výsledkem komparační analýzy je identifikace tří nástrojů, které jsou v souvislosti s pozitivním vlivem na zaměstnanost žen označeny za nejvýznamnější. Jedná se o dostupnost kvalitních služeb péče o děti předškolního věku, nabídku flexibilních forem zaměstnávání a nastavení systému rodičovské, mateřské a otcovské dovolené. Součástí práce jsou také návrhy na implementaci kroků vedoucích k vyšší podpoře zaměstnanosti žen inspirované švédskou praxí a adresované nositelům rodinné politiky ČR. Mezi tyto navrhované kroky patří rozvoj kvalitní a dostupné sítě služeb předškolní péče o děti, rozsáhlejší iniciativa v oblasti motivace firem k širšímu poskytování částečných úvazků a úprava podmínek poskytování rodičovského příspěvku a rodičovské dovolené směrem, který bude více motivovat k dřívějšímu návratu do zaměstnání.
Keywords: rodina; rodinná politika; zaměstnanost žen; Švédsko
Thesis title: The impact of family policy on women's participation in the labor market - a comparison of family policy tools in the Czech Republic and Sweden from 2011 to 2021
Author: Maršíková, Tereza
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Bartůsková, Lucia
Opponents: Barák, Vladimír
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis examines the impact of family policy on women's labor market participation. By utilizing a comparative analysis of family policy tools in the Czech Republic and Sweden, it seeks to uncover how family policy can influence this participation rate through a mix of its instruments. The results of the comparative analysis identify three instruments that are in terms of women's employment considered the most significant: availability of childcare services, flexible forms of employment and the parental, maternity, and paternity leave systems arrangement. The thesis also includes proposals for implementing steps to women's employment increase, inspired by the Swedish practice and directed to Czech policymakers. These proposals include the development of a quality and accessible network of childcare services, greater initiative in motivating companies to provide more part-time job opportunities, and adjustments to the conditions for parental benefits and parental leave to encourage earlier return to work.
Keywords: family; family policy; women's employment; Sweden

Information about study

Study programme: Hospodářská politika
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic and Social Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 7. 11. 2022
Date of submission: 9. 5. 2023
Date of defense: 20. 6. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/82701/podrobnosti

Files for download

    Last update: