Vliv rodinné politiky na participaci žen na trhu práce - komparace nástrojů rodinné politiky ČR a Švédska v letech 2011-2021

Název práce: Vliv rodinné politiky na participaci žen na trhu práce - komparace nástrojů rodinné politiky ČR a Švédska v letech 2011-2021
Autor(ka) práce: Maršíková, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bartůsková, Lucia
Oponenti práce: Barák, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá otázkou vlivu rodinné politiky na participaci žen na trhu práce. Za využití komparační analýzy nástrojů rodinné politiky České republiky a Švédska odhaluje, jakým způsobem a prostřednictvím jakého mixu nástrojů je rodinná politika státu schopna míru této participace ovlivňovat. Výsledkem komparační analýzy je identifikace tří nástrojů, které jsou v souvislosti s pozitivním vlivem na zaměstnanost žen označeny za nejvýznamnější. Jedná se o dostupnost kvalitních služeb péče o děti předškolního věku, nabídku flexibilních forem zaměstnávání a nastavení systému rodičovské, mateřské a otcovské dovolené. Součástí práce jsou také návrhy na implementaci kroků vedoucích k vyšší podpoře zaměstnanosti žen inspirované švédskou praxí a adresované nositelům rodinné politiky ČR. Mezi tyto navrhované kroky patří rozvoj kvalitní a dostupné sítě služeb předškolní péče o děti, rozsáhlejší iniciativa v oblasti motivace firem k širšímu poskytování částečných úvazků a úprava podmínek poskytování rodičovského příspěvku a rodičovské dovolené směrem, který bude více motivovat k dřívějšímu návratu do zaměstnání.
Klíčová slova: rodina; rodinná politika; zaměstnanost žen; Švédsko
Název práce: The impact of family policy on women's participation in the labor market - a comparison of family policy tools in the Czech Republic and Sweden from 2011 to 2021
Autor(ka) práce: Maršíková, Tereza
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bartůsková, Lucia
Oponenti práce: Barák, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis examines the impact of family policy on women's labor market participation. By utilizing a comparative analysis of family policy tools in the Czech Republic and Sweden, it seeks to uncover how family policy can influence this participation rate through a mix of its instruments. The results of the comparative analysis identify three instruments that are in terms of women's employment considered the most significant: availability of childcare services, flexible forms of employment and the parental, maternity, and paternity leave systems arrangement. The thesis also includes proposals for implementing steps to women's employment increase, inspired by the Swedish practice and directed to Czech policymakers. These proposals include the development of a quality and accessible network of childcare services, greater initiative in motivating companies to provide more part-time job opportunities, and adjustments to the conditions for parental benefits and parental leave to encourage earlier return to work.
Klíčová slova: family; family policy; women's employment; Sweden

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 11. 2022
Datum podání práce: 9. 5. 2023
Datum obhajoby: 20. 6. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/82701/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: