Family policies in the perspective of gender equality: Comparison of Scandinavia and Slovakia

Thesis title: Rodinná politika v perspektíve rodovej rovnosti: Komparácia Škandinávie a Slovenska
Author: Gallíková, Ivana
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Antal, Jarolím
Opponents: Procházková Ilinitchi, Cristina
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá problematikou vplyvu rodinnej politiky na rodovú rovnosť a možnosti zosúlaďovania pracovného a rodinného života žien a mužov v krajinách Škandinávie a na Slovensku. Hlavným cieľom diplomovej práce je porovnať prístupy k tvorbe rodinnej politiky v Škandinávii a na Slovensku, a to prostredníctvom analýzy rámcu rodinnej politiky predmetných krajín a jej vybraných opatrení. Vychádzajúc z predpokladu, že rodové rozdiely sa prejavujú v čase prechodu na rodičovstvo, v práci je pozornosť venovaná dopadom na rodiny s deťmi do troch rokov veku. Analýza rámcu rodinných politík sa opiera o historicko-ekonomický kontext, sociálne-kultúrne špecifiká a prístup politických strán k tvorbe rodinnej politiky. Nástroje, ktoré sú v danej práce analyzované, sa týkajú schémy materskej, rodičovskej a otcovskej dovolenky, výšky finančného príspevku a miery nahradenia strateného príjmu a v neposlednej rade miestnej a finančnej dostupnosti inštitucionalizovanej starostlivosti o deti v ranom veku. Každé opatrenie je posudzované z hľadiska vytvárania možností pre integráciu na trhu práce a rovnomerného rozdelenia starostlivosti o dieťa. V závere práca poukazuje na výzvy a problémy rodinnej politiky Škandinávie a Slovenska.
Keywords: Škandinávia; Slovensko; zosúlaďovanie pracovného a rodinného života; rodová rovnosť; rodinná politika
Thesis title: Rodinná politika v perspektíve rodovej rovnosti: Komparácia Škandinávie a Slovenska
Author: Gallíková, Ivana
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Antal, Jarolím
Opponents: Procházková Ilinitchi, Cristina
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá vlivem rodinné politiky na rovnost žen a mužů a možnostmi slaďování pracovního a rodinného života ve Skandinavii a na Slovensku. Hlavním cílem práce je porovnat přístupy k tvorbě rodinné politiky ve Skandinávii a na Slovensku prostřednictvím analýzy rámce rodinné politiky daných zemí a jejích vybraných opatření. Vycházejíc z předpokladu, že genderové rozdíly se projevují v době přechodu na rodičovství, se práce zaměřuje na dopad na rodiny s dětmi do tří let. Analýza rámce rodinné politiky vychází z historicko-ekonomického kontextu, socio-kulturních specifik a přístupu politických stran k tvorbě rodinné politiky. Nástroje analyzované v práci se týkají systémů mateřské, rodičovské a otcovské dovolené, výše finančního příspěvku a míry náhrady ušlého příjmu a v neposlední řadě místní a finanční dostupnosti institucionalizované péče o děti v raném věku. Každé opatření je hodnoceno z hlediska vytváření příležitostí pro integraci na trh práce a rovnoměrného rozdělení péče o děti. V závěru práce jsou zdůrazněny výzvy a problémy rodinné politiky ve Skandinávii a na Slovensku.
Keywords: rodinná politika; Skandinávie; Slovensko; slaďování pracovního a rodinného života; rodová rovnost
Thesis title: Family policies in the perspective of gender equality: Comparison of Scandinavia and Slovakia
Author: Gallíková, Ivana
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Antal, Jarolím
Opponents: Procházková Ilinitchi, Cristina
Thesis language: Slovensky
Abstract:
The thesis deals with the impact of family policies on gender equality and reconciliation of work and family life of women and men in Scandinavia and Slovakia. The main aim of the thesis is to compare the approaches to family policy-making in Scandinavia and Slovakia through an analysis of the family policy framework of the respective countries and its selected measures. Building on the assumption that gender inequalities arise at the time of transition to parenthood, the thesis focuses on the impact on families with children up to three years of age. The analysis of the family policy framework is based on the historical-economic context, socio-cultural background and the approach of political parties to family policy-making. The selected instruments are maternity, parental and paternity leave schemes, the level of financial contribution and the replacement of lost income and the access to early childcare facilities. Each measure is assessed in terms of stimulating the opportunities for labor market integration and equitable distribution of childcare between men and women. In the conclusion, the thesis highlights the challenges and problems of family policies in Scandinavia and Slovakia.
Keywords: family policies; Scandinavia; Slovakia; reconciliation of work and family life; gender equality

Information about study

Study programme: Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Economic Relations

Information on submission and defense

Date of assignment: 2. 8. 2022
Date of submission: 29. 6. 2023
Date of defense: 11. 9. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/81180/podrobnosti

Files for download

    Last update: