Rodinná politika v perspektíve rodovej rovnosti: Komparácia Škandinávie a Slovenska

Název práce: Rodinná politika v perspektíve rodovej rovnosti: Komparácia Škandinávie a Slovenska
Autor(ka) práce: Gallíková, Ivana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Antal, Jarolím
Oponenti práce: Procházková Ilinitchi, Cristina
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá problematikou vplyvu rodinnej politiky na rodovú rovnosť a možnosti zosúlaďovania pracovného a rodinného života žien a mužov v krajinách Škandinávie a na Slovensku. Hlavným cieľom diplomovej práce je porovnať prístupy k tvorbe rodinnej politiky v Škandinávii a na Slovensku, a to prostredníctvom analýzy rámcu rodinnej politiky predmetných krajín a jej vybraných opatrení. Vychádzajúc z predpokladu, že rodové rozdiely sa prejavujú v čase prechodu na rodičovstvo, v práci je pozornosť venovaná dopadom na rodiny s deťmi do troch rokov veku. Analýza rámcu rodinných politík sa opiera o historicko-ekonomický kontext, sociálne-kultúrne špecifiká a prístup politických strán k tvorbe rodinnej politiky. Nástroje, ktoré sú v danej práce analyzované, sa týkajú schémy materskej, rodičovskej a otcovskej dovolenky, výšky finančného príspevku a miery nahradenia strateného príjmu a v neposlednej rade miestnej a finančnej dostupnosti inštitucionalizovanej starostlivosti o deti v ranom veku. Každé opatrenie je posudzované z hľadiska vytvárania možností pre integráciu na trhu práce a rovnomerného rozdelenia starostlivosti o dieťa. V závere práca poukazuje na výzvy a problémy rodinnej politiky Škandinávie a Slovenska.
Klíčová slova: Škandinávia; Slovensko; zosúlaďovanie pracovného a rodinného života; rodová rovnosť; rodinná politika
Název práce: Rodinná politika v perspektíve rodovej rovnosti: Komparácia Škandinávie a Slovenska
Autor(ka) práce: Gallíková, Ivana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Antal, Jarolím
Oponenti práce: Procházková Ilinitchi, Cristina
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá vlivem rodinné politiky na rovnost žen a mužů a možnostmi slaďování pracovního a rodinného života ve Skandinavii a na Slovensku. Hlavním cílem práce je porovnat přístupy k tvorbě rodinné politiky ve Skandinávii a na Slovensku prostřednictvím analýzy rámce rodinné politiky daných zemí a jejích vybraných opatření. Vycházejíc z předpokladu, že genderové rozdíly se projevují v době přechodu na rodičovství, se práce zaměřuje na dopad na rodiny s dětmi do tří let. Analýza rámce rodinné politiky vychází z historicko-ekonomického kontextu, socio-kulturních specifik a přístupu politických stran k tvorbě rodinné politiky. Nástroje analyzované v práci se týkají systémů mateřské, rodičovské a otcovské dovolené, výše finančního příspěvku a míry náhrady ušlého příjmu a v neposlední řadě místní a finanční dostupnosti institucionalizované péče o děti v raném věku. Každé opatření je hodnoceno z hlediska vytváření příležitostí pro integraci na trh práce a rovnoměrného rozdělení péče o děti. V závěru práce jsou zdůrazněny výzvy a problémy rodinné politiky ve Skandinávii a na Slovensku.
Klíčová slova: rodinná politika; Skandinávie; Slovensko; slaďování pracovního a rodinného života; rodová rovnost
Název práce: Family policies in the perspective of gender equality: Comparison of Scandinavia and Slovakia
Autor(ka) práce: Gallíková, Ivana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Antal, Jarolím
Oponenti práce: Procházková Ilinitchi, Cristina
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The thesis deals with the impact of family policies on gender equality and reconciliation of work and family life of women and men in Scandinavia and Slovakia. The main aim of the thesis is to compare the approaches to family policy-making in Scandinavia and Slovakia through an analysis of the family policy framework of the respective countries and its selected measures. Building on the assumption that gender inequalities arise at the time of transition to parenthood, the thesis focuses on the impact on families with children up to three years of age. The analysis of the family policy framework is based on the historical-economic context, socio-cultural background and the approach of political parties to family policy-making. The selected instruments are maternity, parental and paternity leave schemes, the level of financial contribution and the replacement of lost income and the access to early childcare facilities. Each measure is assessed in terms of stimulating the opportunities for labor market integration and equitable distribution of childcare between men and women. In the conclusion, the thesis highlights the challenges and problems of family policies in Scandinavia and Slovakia.
Klíčová slova: family policies; Scandinavia; Slovakia; reconciliation of work and family life; gender equality

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 8. 2022
Datum podání práce: 29. 6. 2023
Datum obhajoby: 11. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81180/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: