Use of Competitive Intelligence methods in online grocery shop

Thesis title: Využití metod Competitive Intelligence v online prodeji potravin
Author: Vaníčková, Petra
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Černý, Jan
Opponents: Molnár, Zdeněk
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato práce se zabývá návrhem využití nástrojů Competitive Intelligence pro e-shop iGlobus.cz provozovaný řetězcem hypermarketů Globus. Cílem práce je poskytnout ucelený pohled na fungování e-shopu, jeho konkurentů a navržení změn a oblastí, kterými by se vedení e-shopu mělo zabývat a případně díky nim i získat konkurenční výhodu. Práce byla vytvořena s cílem reálného využití pro e-commerce manažera a analytika projektu. V teoretické části krátce shrnuje teorii CI a popisuje aktuální stav a vývoj e-commerce v České republice. Praktická část popisuje podrobně službu Click&Collect, kterou iGlobus nabízí. Hlavní část se věnuje stanovení Key Intelligence Questions (KIT) a jejich zpracování. Pokrývá strategické otázky týkající se iGlobusu i konkurence, otázky týkající se cenotvorby na konkurenčních e-shopech, zákaznických hodnocení konkurenčních e-shopů i otázky týkající vývoje webu a včasného varování. Práce využívá veřejně dostupných online dat a nástrojů, informace o cenách zjišťuje pomocí web scrapingu. V závěru shrnuje zjištění a doporučení, která může e-commerce manažer využít pro vyjednávání v rámci společnosti.
Keywords: e-commerce; online prodej potravin; Competitive intelligence
Thesis title: Use of Competitive Intelligence methods in online grocery shop
Author: Vaníčková, Petra
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Černý, Jan
Opponents: Molnár, Zdeněk
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis deals with the proposal for the use of Competitive Intelligence tools for the iGlobus.cz e-shop operated by the Globus hypermarket chain. The goal of the work is to provide a comprehensive view of the functioning of the e-shop, its competitors and propose changes and areas that the management of the e-shop should deal with and possibly gain a competitive advantage thanks to them. The work was created with the goal of real use for an e-commerce manager and project analyst. In the theoretical part, he briefly summarizes the theory of CI and describes the current state and development of e-commerce in the Czech Republic. The practical part describes in detail the Click&Collect service that iGlobus offers. The main part is dedicated to determining Key Intelligence Questions (KIT) and their processing. It covers strategic issues related to iGlobus and the competition, issues related to pricing on competing e-shops, customer reviews of competing e-shops, as well as issues related to web development and early warning. The work uses publicly available online data and tools, information about prices is obtained using web scraping. In the end, it summarizes the findings and recommendations that the e-commerce manager can use for negotiations within the company.
Keywords: competitive intelligence; e-commerce; online grocery shop

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Podniková informatika
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 28. 6. 2021
Date of submission: 29. 6. 2023
Date of defense: 11. 9. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/84968/podrobnosti

Files for download

    Last update: