Využití metod Competitive Intelligence v online prodeji potravin

Název práce: Využití metod Competitive Intelligence v online prodeji potravin
Autor(ka) práce: Vaníčková, Petra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Černý, Jan
Oponenti práce: Molnár, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá návrhem využití nástrojů Competitive Intelligence pro e-shop iGlobus.cz provozovaný řetězcem hypermarketů Globus. Cílem práce je poskytnout ucelený pohled na fungování e-shopu, jeho konkurentů a navržení změn a oblastí, kterými by se vedení e-shopu mělo zabývat a případně díky nim i získat konkurenční výhodu. Práce byla vytvořena s cílem reálného využití pro e-commerce manažera a analytika projektu. V teoretické části krátce shrnuje teorii CI a popisuje aktuální stav a vývoj e-commerce v České republice. Praktická část popisuje podrobně službu Click&Collect, kterou iGlobus nabízí. Hlavní část se věnuje stanovení Key Intelligence Questions (KIT) a jejich zpracování. Pokrývá strategické otázky týkající se iGlobusu i konkurence, otázky týkající se cenotvorby na konkurenčních e-shopech, zákaznických hodnocení konkurenčních e-shopů i otázky týkající vývoje webu a včasného varování. Práce využívá veřejně dostupných online dat a nástrojů, informace o cenách zjišťuje pomocí web scrapingu. V závěru shrnuje zjištění a doporučení, která může e-commerce manažer využít pro vyjednávání v rámci společnosti.
Klíčová slova: e-commerce; online prodej potravin; Competitive intelligence
Název práce: Use of Competitive Intelligence methods in online grocery shop
Autor(ka) práce: Vaníčková, Petra
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Černý, Jan
Oponenti práce: Molnár, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the proposal for the use of Competitive Intelligence tools for the iGlobus.cz e-shop operated by the Globus hypermarket chain. The goal of the work is to provide a comprehensive view of the functioning of the e-shop, its competitors and propose changes and areas that the management of the e-shop should deal with and possibly gain a competitive advantage thanks to them. The work was created with the goal of real use for an e-commerce manager and project analyst. In the theoretical part, he briefly summarizes the theory of CI and describes the current state and development of e-commerce in the Czech Republic. The practical part describes in detail the Click&Collect service that iGlobus offers. The main part is dedicated to determining Key Intelligence Questions (KIT) and their processing. It covers strategic issues related to iGlobus and the competition, issues related to pricing on competing e-shops, customer reviews of competing e-shops, as well as issues related to web development and early warning. The work uses publicly available online data and tools, information about prices is obtained using web scraping. In the end, it summarizes the findings and recommendations that the e-commerce manager can use for negotiations within the company.
Klíčová slova: competitive intelligence; e-commerce; online grocery shop

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Podniková informatika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 6. 2021
Datum podání práce: 29. 6. 2023
Datum obhajoby: 11. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84968/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: