Analysis and Implementation of Funcionalities in ServiceNow Platform in Selected Company

Thesis title: Analýza a implementácia funkcionalít v platforme ServiceNow vo vybranej spoločnosti
Author: Freudenberger, Ellen
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Sudzina, František
Opponents: Hrušková, Christy
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Diplomová práca sa venuje analýze a implementácii funkcionalít v platforme ServiceNow vo vybranej spoločnosti, ktorej vykonaním je dosiahnuté poníženie nákladov danej spoločnosti. V posledných rokoch je neoddeliteľnou súčasťou moderných technológií práve cloud, ktorý so sebou prináša množstvo výhod a pomáha organizáciám vytvárať konkurenčnú výhodu. Spoločnosti, ktoré nevyužívajú potenciál a výhody Cloud Computingu sa ochudobňujú o všetky výhody s ním spojenými, ako napríklad zníženie nákladov, kustomizácia riešenia, prístupnosť dát z viacerých zariadení a iné. Avšak aj množstvo spoločností, ktoré využívajú cloud-based platformy nevyužívajú potenciál kustomizácie danej platformy, ktorá im otvára dvere do sveta ďalších výhod. Platforma ServiceNow je významná práve z toho dôvodu, že je založená na cloudovom riešení a umožňuje rozsiahle kustomizácie systému, ktoré tak dovoľujú svojím zákazníkom prispôsobovať platformu ich potrebám. Toto všetko je v platforme, ktorá už má v sebe integrované ITIL best practices, ktoré zabezpečujú čo najvyššiu mieru kvality prevedenia systému. Riešeným problémom v praktickej časti práce sú vysoké náklady starého riešenia a neefektívne využívanie služieb zainteresovanými stranami. Hlavným cieľom práce je analýza a implementácia funkcionalít v platforme ServiceNow vo vybranej spoločnosti, ktorých implementáciou sa zaisťuje zníženie nákladov spoločnosti a zjednodušené používanie vybraných služieb. Implementované riešenie umožňuje zainteresovaným osobám riadiť a využívať tieto služby efektívne a úsporne. Sekundárnym cieľom tejto diplomovej práce je získanie znalostí a skúseností vo všetkých fázach Životného cyklu vývoja softvéru (SDLC) a získanie širších znalostí a skúseností v oblasti konfigurácie platformy ServiceNow.
Keywords: IT Service Management; Service Request Management; ServiceNow; ITIL; cloud; implementácia; analysis
Thesis title: Analýza a implementácia funkcionalít v platforme ServiceNow vo vybranej spoločnosti
Author: Freudenberger, Ellen
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Sudzina, František
Opponents: Hrušková, Christy
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Diplomová práca sa venuje analýze a implementácii funkcionalít v platforme ServiceNow vo vybranej spoločnosti, ktorej vykonaním je dosiahnuté poníženie nákladov danej spoločnosti. V posledných rokoch je neoddeliteľnou súčasťou moderných technológií práve cloud, ktorý so sebou prináša množstvo výhod a pomáha organizáciám vytvárať konkurenčnú výhodu. Spoločnosti, ktoré nevyužívajú potenciál a výhody Cloud Computingu sa ochudobňujú o všetky výhody s ním spojenými, ako napríklad zníženie nákladov, kustomizácia riešenia, prístupnosť dát z viacerých zariadení a iné. Avšak aj množstvo spoločností, ktoré využívajú cloud-based platformy nevyužívajú potenciál kustomizácie danej platformy, ktorá im otvára dvere do sveta ďalších výhod. Platforma ServiceNow je významná práve z toho dôvodu, že je založená na cloudovom riešení a umožňuje rozsiahle kustomizácie systému, ktoré tak dovoľujú svojím zákazníkom prispôsobovať platformu ich potrebám. Toto všetko je v platforme, ktorá už má v sebe integrované ITIL best practices, ktoré zabezpečujú čo najvyššiu mieru kvality prevedenia systému. Riešeným problémom v praktickej časti práce sú vysoké náklady starého riešenia a neefektívne využívanie služieb zainteresovanými stranami. Hlavným cieľom práce je analýza a implementácia funkcionalít v platforme ServiceNow vo vybranej spoločnosti, ktorých implementáciou sa zaisťuje zníženie nákladov spoločnosti a zjednodušené používanie vybraných služieb. Implementované riešenie umožňuje zainteresovaným osobám riadiť a využívať tieto služby efektívne a úsporne. Sekundárnym cieľom tejto diplomovej práce je získanie znalostí a skúseností vo všetkých fázach Životného cyklu vývoja softvéru (SDLC) a získanie širších znalostí a skúseností v oblasti konfigurácie platformy ServiceNow.
Keywords: IT Service Management; Service Request Management; ServiceNow; ITIL; analýza; cloud; implementace
Thesis title: Analysis and Implementation of Funcionalities in ServiceNow Platform in Selected Company
Author: Freudenberger, Ellen
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Sudzina, František
Opponents: Hrušková, Christy
Thesis language: Slovensky
Abstract:
The diploma thesis is devoted to the analysis and implementation of functionalities in the ServiceNow platform in a selected company, which is done to reduce the costs of the company. In recent years, the cloud has become an integral part of modern technologies, which brings with it many advantages and helps organizations create a competitive advantage. Companies that do not use the potential and benefits of Cloud Computing are deprived of all the benefits associated with it, such as cost reduction, customization of the solution, accessibility of data from multiple devices, and others. However, even a number of companies that use cloud-based platforms are missing out the potential of customizing the platform, which opens the door to a world of other benefits. The ServiceNow platform is significant precisely because it is based on a cloud solution and enables extensive system customizations, which allow its customers to adapt the platform to their needs. All this is in a platform that already has integrated ITIL best practices, which ensure the highest possible level of system implementation quality. Discussed problem in the practical part of the thesis is the high cost of the old solution and inefficient use of services by interested parties. The main goal of the thesis is the analysis and implementation of functionalities in the ServiceNow platform in the selected company, the implementation of which ensures the reduction of the company's costs and simplified use of the selected services. The implemented solution allows interested parties to manage and use these services efficiently and economically. The secondary goal of this thesis is to gain knowledge and experience in all phases of the Software Development Life Cycle (SDLC) and to gain broader knowledge and experience in the field of ServiceNow platform configuration.
Keywords: IT Service Management; Service Request Management; ServiceNow; ITIL; analysis; cloud; implementation

Information about study

Study programme: Informační management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Systems Analysis

Information on submission and defense

Date of assignment: 27. 3. 2023
Date of submission: 29. 6. 2023
Date of defense: 17. 10. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/84331/podrobnosti

Files for download

    Last update: