Analýza a implementácia funkcionalít v platforme ServiceNow vo vybranej spoločnosti

Název práce: Analýza a implementácia funkcionalít v platforme ServiceNow vo vybranej spoločnosti
Autor(ka) práce: Freudenberger, Ellen
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sudzina, František
Oponenti práce: Hrušková, Christy
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práca sa venuje analýze a implementácii funkcionalít v platforme ServiceNow vo vybranej spoločnosti, ktorej vykonaním je dosiahnuté poníženie nákladov danej spoločnosti. V posledných rokoch je neoddeliteľnou súčasťou moderných technológií práve cloud, ktorý so sebou prináša množstvo výhod a pomáha organizáciám vytvárať konkurenčnú výhodu. Spoločnosti, ktoré nevyužívajú potenciál a výhody Cloud Computingu sa ochudobňujú o všetky výhody s ním spojenými, ako napríklad zníženie nákladov, kustomizácia riešenia, prístupnosť dát z viacerých zariadení a iné. Avšak aj množstvo spoločností, ktoré využívajú cloud-based platformy nevyužívajú potenciál kustomizácie danej platformy, ktorá im otvára dvere do sveta ďalších výhod. Platforma ServiceNow je významná práve z toho dôvodu, že je založená na cloudovom riešení a umožňuje rozsiahle kustomizácie systému, ktoré tak dovoľujú svojím zákazníkom prispôsobovať platformu ich potrebám. Toto všetko je v platforme, ktorá už má v sebe integrované ITIL best practices, ktoré zabezpečujú čo najvyššiu mieru kvality prevedenia systému. Riešeným problémom v praktickej časti práce sú vysoké náklady starého riešenia a neefektívne využívanie služieb zainteresovanými stranami. Hlavným cieľom práce je analýza a implementácia funkcionalít v platforme ServiceNow vo vybranej spoločnosti, ktorých implementáciou sa zaisťuje zníženie nákladov spoločnosti a zjednodušené používanie vybraných služieb. Implementované riešenie umožňuje zainteresovaným osobám riadiť a využívať tieto služby efektívne a úsporne. Sekundárnym cieľom tejto diplomovej práce je získanie znalostí a skúseností vo všetkých fázach Životného cyklu vývoja softvéru (SDLC) a získanie širších znalostí a skúseností v oblasti konfigurácie platformy ServiceNow.
Klíčová slova: IT Service Management; Service Request Management; ServiceNow; ITIL; cloud; implementácia; analysis
Název práce: Analýza a implementácia funkcionalít v platforme ServiceNow vo vybranej spoločnosti
Autor(ka) práce: Freudenberger, Ellen
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sudzina, František
Oponenti práce: Hrušková, Christy
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práca sa venuje analýze a implementácii funkcionalít v platforme ServiceNow vo vybranej spoločnosti, ktorej vykonaním je dosiahnuté poníženie nákladov danej spoločnosti. V posledných rokoch je neoddeliteľnou súčasťou moderných technológií práve cloud, ktorý so sebou prináša množstvo výhod a pomáha organizáciám vytvárať konkurenčnú výhodu. Spoločnosti, ktoré nevyužívajú potenciál a výhody Cloud Computingu sa ochudobňujú o všetky výhody s ním spojenými, ako napríklad zníženie nákladov, kustomizácia riešenia, prístupnosť dát z viacerých zariadení a iné. Avšak aj množstvo spoločností, ktoré využívajú cloud-based platformy nevyužívajú potenciál kustomizácie danej platformy, ktorá im otvára dvere do sveta ďalších výhod. Platforma ServiceNow je významná práve z toho dôvodu, že je založená na cloudovom riešení a umožňuje rozsiahle kustomizácie systému, ktoré tak dovoľujú svojím zákazníkom prispôsobovať platformu ich potrebám. Toto všetko je v platforme, ktorá už má v sebe integrované ITIL best practices, ktoré zabezpečujú čo najvyššiu mieru kvality prevedenia systému. Riešeným problémom v praktickej časti práce sú vysoké náklady starého riešenia a neefektívne využívanie služieb zainteresovanými stranami. Hlavným cieľom práce je analýza a implementácia funkcionalít v platforme ServiceNow vo vybranej spoločnosti, ktorých implementáciou sa zaisťuje zníženie nákladov spoločnosti a zjednodušené používanie vybraných služieb. Implementované riešenie umožňuje zainteresovaným osobám riadiť a využívať tieto služby efektívne a úsporne. Sekundárnym cieľom tejto diplomovej práce je získanie znalostí a skúseností vo všetkých fázach Životného cyklu vývoja softvéru (SDLC) a získanie širších znalostí a skúseností v oblasti konfigurácie platformy ServiceNow.
Klíčová slova: IT Service Management; Service Request Management; ServiceNow; ITIL; analýza; cloud; implementace
Název práce: Analysis and Implementation of Funcionalities in ServiceNow Platform in Selected Company
Autor(ka) práce: Freudenberger, Ellen
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Sudzina, František
Oponenti práce: Hrušková, Christy
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The diploma thesis is devoted to the analysis and implementation of functionalities in the ServiceNow platform in a selected company, which is done to reduce the costs of the company. In recent years, the cloud has become an integral part of modern technologies, which brings with it many advantages and helps organizations create a competitive advantage. Companies that do not use the potential and benefits of Cloud Computing are deprived of all the benefits associated with it, such as cost reduction, customization of the solution, accessibility of data from multiple devices, and others. However, even a number of companies that use cloud-based platforms are missing out the potential of customizing the platform, which opens the door to a world of other benefits. The ServiceNow platform is significant precisely because it is based on a cloud solution and enables extensive system customizations, which allow its customers to adapt the platform to their needs. All this is in a platform that already has integrated ITIL best practices, which ensure the highest possible level of system implementation quality. Discussed problem in the practical part of the thesis is the high cost of the old solution and inefficient use of services by interested parties. The main goal of the thesis is the analysis and implementation of functionalities in the ServiceNow platform in the selected company, the implementation of which ensures the reduction of the company's costs and simplified use of the selected services. The implemented solution allows interested parties to manage and use these services efficiently and economically. The secondary goal of this thesis is to gain knowledge and experience in all phases of the Software Development Life Cycle (SDLC) and to gain broader knowledge and experience in the field of ServiceNow platform configuration.
Klíčová slova: IT Service Management; Service Request Management; ServiceNow; ITIL; analysis; cloud; implementation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Informační management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 3. 2023
Datum podání práce: 29. 6. 2023
Datum obhajoby: 17. 10. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84331/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: