The influence of storytelling on the decision-making of participants in the travel industry

Thesis title: Vliv storytellingu na rozhodování účastníků cestovního ruchu
Author: Kraus, Tomáš
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Kvítková, Zuzana
Opponents: Černý, Pavel
Thesis language: Česky
Abstract:
Marketéři dnešní doby se potýkají s problémem, jak v množství informací a reklamních sděleních zaujmout potenciální zákazníky. Obsahový marketing a přesněji jeho forma zaměřující se na vyprávění příběhů, tedy storytelling je jednou z metod, která by v řešení tohoto problému mohla pomoci. V práci jsou obsaženy teoretická východiska, podle kterých má storytelling pozitivní vliv na chování spotřebitele. Cílem této práce je potvrzení těchto pozitivních vlivů na rozhodování účastníků cestovního ruchu, a to kvantitativním výzkumem založeném na metodě A/B testování. Pro účely výzkumu byl vytvořen koncept fiktivní destinace, která byla respondentům představena za pomoci dvou rozdílných sdělení. Výzkum potvrzuje pozitivní přínos storytellingu na schopnost zaujmout a udržet pozornost spotřebitelů. Pozitivní vliv z ekonomického hlediska však nepotvrdil.
Keywords: Content marketing; Storytelling; Marketing cestovního ruchu; Reklamní sdělení
Thesis title: The influence of storytelling on the decision-making of participants in the travel industry
Author: Kraus, Tomáš
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Kvítková, Zuzana
Opponents: Černý, Pavel
Thesis language: Česky
Abstract:
Marketers of today face the challenge of capturing the attention of potential customers amidst the abundance of information and advertising messages. Content marketing, specifically its form focusing on storytelling, is one of the methods that could help address this issue. The work includes theoretical foundations indicating that storytelling has a positive impact on consumer behavior. The aim of this study is to confirm these positive effects on the decision-making of participants in the travel industry through quantitative research based on A/B testing. For research purposes, a concept of a fictional destination was created, which was presented to respondents through two different messages. The research confirms the positive contribution of storytelling to the ability to engage and retain consumer attention. However, it did not confirm the positive impact from an economic perspective.
Keywords: Content marketing; Storytelling; Tourism marketing; Advertisment

Information about study

Study programme: Cestovní ruch
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Tourism

Information on submission and defense

Date of assignment: 2. 7. 2022
Date of submission: 29. 6. 2023
Date of defense: 11. 9. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/81302/podrobnosti

Files for download

    Last update: