Vliv storytellingu na rozhodování účastníků cestovního ruchu

Název práce: Vliv storytellingu na rozhodování účastníků cestovního ruchu
Autor(ka) práce: Kraus, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kvítková, Zuzana
Oponenti práce: Černý, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Marketéři dnešní doby se potýkají s problémem, jak v množství informací a reklamních sděleních zaujmout potenciální zákazníky. Obsahový marketing a přesněji jeho forma zaměřující se na vyprávění příběhů, tedy storytelling je jednou z metod, která by v řešení tohoto problému mohla pomoci. V práci jsou obsaženy teoretická východiska, podle kterých má storytelling pozitivní vliv na chování spotřebitele. Cílem této práce je potvrzení těchto pozitivních vlivů na rozhodování účastníků cestovního ruchu, a to kvantitativním výzkumem založeném na metodě A/B testování. Pro účely výzkumu byl vytvořen koncept fiktivní destinace, která byla respondentům představena za pomoci dvou rozdílných sdělení. Výzkum potvrzuje pozitivní přínos storytellingu na schopnost zaujmout a udržet pozornost spotřebitelů. Pozitivní vliv z ekonomického hlediska však nepotvrdil.
Klíčová slova: Content marketing; Storytelling; Marketing cestovního ruchu; Reklamní sdělení
Název práce: The influence of storytelling on the decision-making of participants in the travel industry
Autor(ka) práce: Kraus, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kvítková, Zuzana
Oponenti práce: Černý, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Marketers of today face the challenge of capturing the attention of potential customers amidst the abundance of information and advertising messages. Content marketing, specifically its form focusing on storytelling, is one of the methods that could help address this issue. The work includes theoretical foundations indicating that storytelling has a positive impact on consumer behavior. The aim of this study is to confirm these positive effects on the decision-making of participants in the travel industry through quantitative research based on A/B testing. For research purposes, a concept of a fictional destination was created, which was presented to respondents through two different messages. The research confirms the positive contribution of storytelling to the ability to engage and retain consumer attention. However, it did not confirm the positive impact from an economic perspective.
Klíčová slova: Content marketing; Storytelling; Tourism marketing; Advertisment

Informace o studiu

Studijní program / obor: Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 7. 2022
Datum podání práce: 29. 6. 2023
Datum obhajoby: 11. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81302/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: