Job description and responsibilities of the Scrum Master role in Czech companies – questionnaire survey

Thesis title: Pracovní náplň a odpovědnosti role Scrum Master v českých podnicích -- dotazníkové šetření
Author: Švugerová, Johanna
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Doležel, Michal
Opponents: Sudzina, František
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá rolí Scrum Mastera (nebo obdobné role v agilním týmu) v českém kontextu. Navzdory rostoucí popularitě agilních metodik při vývoji softwaru je roli Scrum Mastera často věnována nedostatečná pozornost jak v praxi, tak ve vědeckém výzkumu. Diplomová práce si klade za cíl zaplnit tuto mezeru provedením kvantitativního průzkumu, jehož cílem bylo prozkoumat pracovní náplň a odpovědnosti role Scrum Mastera v českém prostředí. Výzkum také zjišťuje, jak se tyto odpovědnosti vyvíjejí v závislosti na charakteristikách týmu, jako je jeho vyspělost nebo velikost. Studie replikuje a rozšiřuje předchozí německý výzkum provedený Spiegler et al. (2020) a využívá devítifaktorovou teorii role Scrum Mastera (Spiegler et al. 2019). Metodika výzkumu zahrnuje systematickou rešerši literatury, návrh a realizaci online dotazníku, analýzu získaných dat a srovnání výsledků s německou studií. Zjištění poskytují vhled do specifických činností a odpovědností role Scrum Master v českém kontextu a nabízejí implikace pro praxi v českých organizacích. Studie popisuje i omezení výzkumu, jako je dobrovolná účast v online dotazníku a rozsah práce, ale také na základě získaných výsledků navrhuje možné budoucí směry výzkumu.
Keywords: Agilní kouč; Vedení lidí; Agilní vývojové týmy; Kvantitativní průzkum; Scrum Master
Thesis title: Job description and responsibilities of the Scrum Master role in Czech companies – questionnaire survey
Author: Švugerová, Johanna
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Doležel, Michal
Opponents: Sudzina, František
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis explores the role of the Scrum Master (or a similar role in an agile team) in the Czech context. Despite the increasing popularity of agile methodologies in software development, the Scrum Master role often receives inadequate attention both in practice and in scientific research. This study aims to fill this gap by conducting a quantitative survey to examine the workload and responsibilities of the Scrum Master role in the Czech environment. The research also investigates how these responsibilities evolve based on team characteristics as its maturity or size. The study replicates and extends previous German research conducted by Spiegler et al. (2020) and utilizes a nine-factor theory of the Scrum Master role (Spiegler et al., 2019). The research methodology includes a systematic literature review, the design and implementation of an online questionnaire, analysis of the collected data, and a comparison of the results with the German study. The findings provide insights into the specific activities and responsibilities of the Scrum Master role in the Czech context and offer implications for practice in Czech organizations. The study acknowledges the limitations of the research, such as the voluntary participation in the online survey and the scope of the study, but also suggests potential future research directions based on the obtained results.
Keywords: Scrum Master; Agile Coach; Leadership; Agile development teams; Quantitative survey

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 10. 11. 2020
Date of submission: 29. 6. 2023
Date of defense: 13. 10. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/75071/podrobnosti

Files for download

    Last update: