Pracovní náplň a odpovědnosti role Scrum Master v českých podnicích -- dotazníkové šetření

Název práce: Pracovní náplň a odpovědnosti role Scrum Master v českých podnicích -- dotazníkové šetření
Autor(ka) práce: Švugerová, Johanna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Doležel, Michal
Oponenti práce: Sudzina, František
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá rolí Scrum Mastera (nebo obdobné role v agilním týmu) v českém kontextu. Navzdory rostoucí popularitě agilních metodik při vývoji softwaru je roli Scrum Mastera často věnována nedostatečná pozornost jak v praxi, tak ve vědeckém výzkumu. Diplomová práce si klade za cíl zaplnit tuto mezeru provedením kvantitativního průzkumu, jehož cílem bylo prozkoumat pracovní náplň a odpovědnosti role Scrum Mastera v českém prostředí. Výzkum také zjišťuje, jak se tyto odpovědnosti vyvíjejí v závislosti na charakteristikách týmu, jako je jeho vyspělost nebo velikost. Studie replikuje a rozšiřuje předchozí německý výzkum provedený Spiegler et al. (2020) a využívá devítifaktorovou teorii role Scrum Mastera (Spiegler et al. 2019). Metodika výzkumu zahrnuje systematickou rešerši literatury, návrh a realizaci online dotazníku, analýzu získaných dat a srovnání výsledků s německou studií. Zjištění poskytují vhled do specifických činností a odpovědností role Scrum Master v českém kontextu a nabízejí implikace pro praxi v českých organizacích. Studie popisuje i omezení výzkumu, jako je dobrovolná účast v online dotazníku a rozsah práce, ale také na základě získaných výsledků navrhuje možné budoucí směry výzkumu.
Klíčová slova: Agilní kouč; Vedení lidí; Agilní vývojové týmy; Kvantitativní průzkum; Scrum Master
Název práce: Job description and responsibilities of the Scrum Master role in Czech companies – questionnaire survey
Autor(ka) práce: Švugerová, Johanna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Doležel, Michal
Oponenti práce: Sudzina, František
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis explores the role of the Scrum Master (or a similar role in an agile team) in the Czech context. Despite the increasing popularity of agile methodologies in software development, the Scrum Master role often receives inadequate attention both in practice and in scientific research. This study aims to fill this gap by conducting a quantitative survey to examine the workload and responsibilities of the Scrum Master role in the Czech environment. The research also investigates how these responsibilities evolve based on team characteristics as its maturity or size. The study replicates and extends previous German research conducted by Spiegler et al. (2020) and utilizes a nine-factor theory of the Scrum Master role (Spiegler et al., 2019). The research methodology includes a systematic literature review, the design and implementation of an online questionnaire, analysis of the collected data, and a comparison of the results with the German study. The findings provide insights into the specific activities and responsibilities of the Scrum Master role in the Czech context and offer implications for practice in Czech organizations. The study acknowledges the limitations of the research, such as the voluntary participation in the online survey and the scope of the study, but also suggests potential future research directions based on the obtained results.
Klíčová slova: Scrum Master; Agile Coach; Leadership; Agile development teams; Quantitative survey

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 11. 2020
Datum podání práce: 29. 6. 2023
Datum obhajoby: 13. 10. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75071/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: