Comparison of communication campaigns for Škoda Enyaq and Hyundai Ioniq 5 car models and proposal for their improvement

Thesis title: Komparace komunikačních kampaní na modely automobilů Škoda Enyaq a Hyundai Ioniq 5 a návrh na jejich vylepšení
Author: Kapounová, Martina
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Postler, Milan
Opponents: Volfová, Jitka
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této práce je zjistit vnímání komunikačních kampaní modelů automobilů Škoda Enyaq a Hyundai IONIQ 5, vyhodnotit výsledky průzkumu a na základě zjištěných údajů navrhnout doporučení. V práci jsou vysvětleny pojmy jako marketing, marketingový mix, SWOT analýza, komunikační mix, atd., přičemž dále jsou zde popsány trendy v oblasti marketingu. V praktické části je popsána společnost Škoda Auto, taktéž společnost Hyundai a oba komparované modely, tedy Škoda Enyaq a Hyundai IONIQ 5. Ve výzkumné části práce je provedeno šetření pomocí kvalitativního dotazování. Jako nástroj pro sběr dat je využit on-line dotazník v kombinaci s osobním dotazováním. Respondenti byli vybráni náhodným výběrem. Výsledky jsou následně statisticky vyhodnoceny. Data jsou poté interpretována a na základě této interpretace jsou dále navržena opatření na vylepšení komunikačního mixu pro oba modely automobilů.
Keywords: komerční komunikace; dotazník; marketingový mix; marketing; komunikační mix
Thesis title: Comparison of communication campaigns for Škoda Enyaq and Hyundai Ioniq 5 car models and proposal for their improvement
Author: Kapounová, Martina
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Postler, Milan
Opponents: Volfová, Jitka
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this thesis is to find out the perception of communication campaigns of Škoda Enyaq and Hyundai IONIQ 5 car models, to evaluate the results of the survey and to propose recommendations based on the findings. In this thesis, the concepts like marketing, marketing mix, SWOT analysis, communication mix etc. are explained and the trends in the field of marketing are also discussed. In the practical part, Skoda Auto company is described as well as Hyundai company and the two models being compared i.e. Skoda Enyaq and Hyundai IONIQ 5. In the research part of the thesis, a survey is conducted using qualitative questioning. An online questionnaire combined with face-to-face interviewing is used as a data collection tool. The respondents were selected by random sampling. The results are then statistically evaluated. The data are then interpreted and based on this interpretation, further measures are suggested to improve the communication mix for both car models.
Keywords: marketing; marketing mix; communication mix; swot analysis

Information about study

Study programme: Manažer obchodu
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 22. 2. 2022
Date of submission: 30. 6. 2023
Date of defense: 5. 9. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/79848/podrobnosti

Files for download

    Last update: