Komparace komunikačních kampaní na modely automobilů Škoda Enyaq a Hyundai Ioniq 5 a návrh na jejich vylepšení

Název práce: Komparace komunikačních kampaní na modely automobilů Škoda Enyaq a Hyundai Ioniq 5 a návrh na jejich vylepšení
Autor(ka) práce: Kapounová, Martina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Postler, Milan
Oponenti práce: Volfová, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je zjistit vnímání komunikačních kampaní modelů automobilů Škoda Enyaq a Hyundai IONIQ 5, vyhodnotit výsledky průzkumu a na základě zjištěných údajů navrhnout doporučení. V práci jsou vysvětleny pojmy jako marketing, marketingový mix, SWOT analýza, komunikační mix, atd., přičemž dále jsou zde popsány trendy v oblasti marketingu. V praktické části je popsána společnost Škoda Auto, taktéž společnost Hyundai a oba komparované modely, tedy Škoda Enyaq a Hyundai IONIQ 5. Ve výzkumné části práce je provedeno šetření pomocí kvalitativního dotazování. Jako nástroj pro sběr dat je využit on-line dotazník v kombinaci s osobním dotazováním. Respondenti byli vybráni náhodným výběrem. Výsledky jsou následně statisticky vyhodnoceny. Data jsou poté interpretována a na základě této interpretace jsou dále navržena opatření na vylepšení komunikačního mixu pro oba modely automobilů.
Klíčová slova: komerční komunikace; dotazník; marketingový mix; marketing; komunikační mix
Název práce: Comparison of communication campaigns for Škoda Enyaq and Hyundai Ioniq 5 car models and proposal for their improvement
Autor(ka) práce: Kapounová, Martina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Postler, Milan
Oponenti práce: Volfová, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to find out the perception of communication campaigns of Škoda Enyaq and Hyundai IONIQ 5 car models, to evaluate the results of the survey and to propose recommendations based on the findings. In this thesis, the concepts like marketing, marketing mix, SWOT analysis, communication mix etc. are explained and the trends in the field of marketing are also discussed. In the practical part, Skoda Auto company is described as well as Hyundai company and the two models being compared i.e. Skoda Enyaq and Hyundai IONIQ 5. In the research part of the thesis, a survey is conducted using qualitative questioning. An online questionnaire combined with face-to-face interviewing is used as a data collection tool. The respondents were selected by random sampling. The results are then statistically evaluated. The data are then interpreted and based on this interpretation, further measures are suggested to improve the communication mix for both car models.
Klíčová slova: marketing; marketing mix; communication mix; swot analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Manažer obchodu
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 2. 2022
Datum podání práce: 30. 6. 2023
Datum obhajoby: 5. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79848/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: