The impact of foreign exchange differences and hedges on leases accounted for under IFRS

Thesis title: Dopad kurzových rozdílů a zajištění proti riziku u nájmů vykazovaných podle IFRS
Author: Bočková, Jana
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Vašek, Libor
Opponents: Procházka, David
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se zaměřuje na specifické situace vznikající při aplikaci standardu IFRS 16, se zvláštním důrazem na cizoměnové leasingy. V první části práce jsou rozepsány teoretické základy čerpající přímo z textů standardů, v druhé kapitole jsou popsány účetní a matematické postupy které se pro uvedené problematiky využívají a v poslední třetí kapitole jsou tyto informace sjednocené a využité na praktickém příkladu cizoměnového leasingu se zajištěním. Je zde ukázán postup účtování a reportování leasingu včetně variabilních leasingových splátek (indexace), modifikace a zajištění finančními deriváty (forwardy). Výsledkem je ucelený ilustrační postup, který může sloužit k lepšímu pochopení aplikace standardu IFRS 16 za komplikovanějších podmínek.
Keywords: zajišťovací účetnictví; deriváty; Mezinárodní standardy účetního výkaznictví; leasingy; nájemce; měnové rozdíly
Thesis title: The impact of foreign exchange differences and hedges on leases accounted for under IFRS
Author: Bočková, Jana
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Vašek, Libor
Opponents: Procházka, David
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis concentrates on specific situations arising in the application of IFRS 16, which particular emphasis on foreign currency leases. In the first part of the thesis, theoretical background is discussed, drawing directly from the text of the standards, , in the second chapter the accounting and mathematical procedures used for these issues are described and in the third chapter this information is consolidated and used in a practical example of a foreign currency lease with hedging. It shows the accounting and reporting of the lease including variable lease payments (indexation), modifications and hedging with financial derivatives (forwards). The result is a comprehensive illustrative approach that can be used to better understand the application of IFRS 16 in more complex circumstances.
Keywords: derivatives; leasing; lessee; hedging; foreign exchange differences; International Financial Reporting Standards

Information about study

Study programme: Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Deparment of Finacial Accounting and Auditing

Information on submission and defense

Date of assignment: 17. 1. 2023
Date of submission: 18. 8. 2023
Date of defense: 8. 9. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/83347/podrobnosti

Files for download

    Last update: