Dopad kurzových rozdílů a zajištění proti riziku u nájmů vykazovaných podle IFRS

Název práce: Dopad kurzových rozdílů a zajištění proti riziku u nájmů vykazovaných podle IFRS
Autor(ka) práce: Bočková, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vašek, Libor
Oponenti práce: Procházka, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zaměřuje na specifické situace vznikající při aplikaci standardu IFRS 16, se zvláštním důrazem na cizoměnové leasingy. V první části práce jsou rozepsány teoretické základy čerpající přímo z textů standardů, v druhé kapitole jsou popsány účetní a matematické postupy které se pro uvedené problematiky využívají a v poslední třetí kapitole jsou tyto informace sjednocené a využité na praktickém příkladu cizoměnového leasingu se zajištěním. Je zde ukázán postup účtování a reportování leasingu včetně variabilních leasingových splátek (indexace), modifikace a zajištění finančními deriváty (forwardy). Výsledkem je ucelený ilustrační postup, který může sloužit k lepšímu pochopení aplikace standardu IFRS 16 za komplikovanějších podmínek.
Klíčová slova: zajišťovací účetnictví; deriváty; Mezinárodní standardy účetního výkaznictví; leasingy; nájemce; měnové rozdíly
Název práce: The impact of foreign exchange differences and hedges on leases accounted for under IFRS
Autor(ka) práce: Bočková, Jana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vašek, Libor
Oponenti práce: Procházka, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis concentrates on specific situations arising in the application of IFRS 16, which particular emphasis on foreign currency leases. In the first part of the thesis, theoretical background is discussed, drawing directly from the text of the standards, , in the second chapter the accounting and mathematical procedures used for these issues are described and in the third chapter this information is consolidated and used in a practical example of a foreign currency lease with hedging. It shows the accounting and reporting of the lease including variable lease payments (indexation), modifications and hedging with financial derivatives (forwards). The result is a comprehensive illustrative approach that can be used to better understand the application of IFRS 16 in more complex circumstances.
Klíčová slova: derivatives; leasing; lessee; hedging; foreign exchange differences; International Financial Reporting Standards

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 1. 2023
Datum podání práce: 18. 8. 2023
Datum obhajoby: 8. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83347/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: