Perception of favoritism by employees in the Czech Republic

Thesis title: Vnímání favoritismu zaměstnanci v ČR
Author: Tuček, Jonáš
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Bahník, Štěpán
Opponents: Say, Nicolas
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se věnuje vnímání favoritismu zaměstnanci v ČR. Cílem práce bylo zjistit, jak zaměstnanci vnímají z hlediska spravedlnosti a morálnosti chování manažera, který uplatňuje favoritismus v procesech náboru, odměňování, povýšení či poskytování jiných výhod na pracovišti. Dalším cílem bylo určit, zda má velikost firmy vliv na vnímanou míru morálnosti, a ověřit tvrzení, že nepotismus je považován za méně spravedlivý než kronyismus. Vnímaná spravedlnost a morálnost byla měřena pomocí experimentu formou online dotazníkového šetření. V dotazníku figurovaly čtyři smyšlené situace, v kterých se měnily experimentální podmínky, a to velikost firmy a typ vztahu favorizované osoby s manažerem. Získaná data byla analyzována za pomoci smíšeného modelu ve statistickém softwaru Jamovi. Výsledky analýzy ukazují, že favoritismus je vnímán jako značně nespravedlivý a nemorální. Velikost firmy měla signifikantní vliv na vnímanou morálnost chování manažera. Nebyl zjištěn signifikantní rozdíl ve vnímání spravedlnosti mezi nepotismem a kronyismem.
Keywords: favoritismus; nepotismus; kronyismus; etika
Thesis title: Perception of favoritism by employees in the Czech Republic
Author: Tuček, Jonáš
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Bahník, Štěpán
Opponents: Say, Nicolas
Thesis language: Česky
Abstract:
The diploma thesis is devoted to the perception of favoritism by employees in the Czech Republic. The primary aim of the thesis was to determine how employees perceive the behavior of a manager who practices favoritism in recruitment processes, rewards, promotions, or other workplace benefits in terms of fairness and morality. The secondary aim was to ascertain whether the size of the company influences the perceived level of morality and to verify the claim that nepotism is perceived as less fair than cronyism. Perceived fairness and morality were measured through an experiment conducted via an online questionnaire survey. The questionnaire featured four fictitious scenarios in which the experimental conditions were altered, namely the size of the company and the type of relationship between the favored person and the manager. The acquired data were analyzed using a mixed model in Jamovi statistical software. The results of the analysis indicate that favoritism is perceived as very unfair and immoral. The size of the company had a significant impact on the perceived morality of the manager's behavior. No significant difference was found in the perception of fairness between nepotism and cronyism.
Keywords: favoritism; cronyism; nepotism; ethics

Information about study

Study programme: Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 10. 3. 2023
Date of submission: 19. 8. 2023
Date of defense: 11. 9. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/84354/podrobnosti

Files for download

    Last update: