Vnímání favoritismu zaměstnanci v ČR

Název práce: Vnímání favoritismu zaměstnanci v ČR
Autor(ka) práce: Tuček, Jonáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bahník, Štěpán
Oponenti práce: Say, Nicolas
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se věnuje vnímání favoritismu zaměstnanci v ČR. Cílem práce bylo zjistit, jak zaměstnanci vnímají z hlediska spravedlnosti a morálnosti chování manažera, který uplatňuje favoritismus v procesech náboru, odměňování, povýšení či poskytování jiných výhod na pracovišti. Dalším cílem bylo určit, zda má velikost firmy vliv na vnímanou míru morálnosti, a ověřit tvrzení, že nepotismus je považován za méně spravedlivý než kronyismus. Vnímaná spravedlnost a morálnost byla měřena pomocí experimentu formou online dotazníkového šetření. V dotazníku figurovaly čtyři smyšlené situace, v kterých se měnily experimentální podmínky, a to velikost firmy a typ vztahu favorizované osoby s manažerem. Získaná data byla analyzována za pomoci smíšeného modelu ve statistickém softwaru Jamovi. Výsledky analýzy ukazují, že favoritismus je vnímán jako značně nespravedlivý a nemorální. Velikost firmy měla signifikantní vliv na vnímanou morálnost chování manažera. Nebyl zjištěn signifikantní rozdíl ve vnímání spravedlnosti mezi nepotismem a kronyismem.
Klíčová slova: favoritismus; nepotismus; kronyismus; etika
Název práce: Perception of favoritism by employees in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Tuček, Jonáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bahník, Štěpán
Oponenti práce: Say, Nicolas
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis is devoted to the perception of favoritism by employees in the Czech Republic. The primary aim of the thesis was to determine how employees perceive the behavior of a manager who practices favoritism in recruitment processes, rewards, promotions, or other workplace benefits in terms of fairness and morality. The secondary aim was to ascertain whether the size of the company influences the perceived level of morality and to verify the claim that nepotism is perceived as less fair than cronyism. Perceived fairness and morality were measured through an experiment conducted via an online questionnaire survey. The questionnaire featured four fictitious scenarios in which the experimental conditions were altered, namely the size of the company and the type of relationship between the favored person and the manager. The acquired data were analyzed using a mixed model in Jamovi statistical software. The results of the analysis indicate that favoritism is perceived as very unfair and immoral. The size of the company had a significant impact on the perceived morality of the manager's behavior. No significant difference was found in the perception of fairness between nepotism and cronyism.
Klíčová slova: favoritism; cronyism; nepotism; ethics

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 3. 2023
Datum podání práce: 19. 8. 2023
Datum obhajoby: 11. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84354/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: