The anti-crisis measures of the first administration of President Barack Obama in response to the Great Recession

Thesis title: Protikrizová opatření první administrativy prezidenta Baracka Obamy v reakci na Velkou recesi
Author: Kafka, Jaromír
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Johnson, Zdenka
Opponents: Chalupecký, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
Hlavním cílem této bakalářské práce je zhodnocení dopadu protikrizových opatření první administrativy prezidenta Baracka Obamy v reakci na Velkou recesi. Hypotéza, že realizace protikrizových opatření administrativou Baracka Obamy zmírnila dopady Velké recese na americkou ekonomiku a její finanční sektor, byla potvrzena. Důraz je kladen především na analýzu indikátorů reálné a peněžní ekonomiky Spojených států, a to pomocí sledování vývoje reálného HDP, jeho poměru k objemu nesplacených hypotečních úvěrů nebo růstu reálné peněžní zásoby. Po této analýze vykazovala americká ekonomika spolu se svým finančním sektorem znaky stabilního růstu.
Keywords: Velká recese; finanční krize; hrubý domácí produkt
Thesis title: The anti-crisis measures of the first administration of President Barack Obama in response to the Great Recession
Author: Kafka, Jaromír
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Johnson, Zdenka
Opponents: Chalupecký, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
The main goal of this bachelor's thesis is to evaluate the impact of the anti-crisis measures of the first administration of President Barack Obama in response to the Great Recession. The hypothesis that the implementation of anti-crisis measures by the administration of Barack Obama mitigated the effects of the Great Recession on the American economy and its financial sector has been confirmed. Emphasis is placed primarily on the analysis of indicators of the real and monetary economy of the United States, by monitoring the development of real GDP, its ratio to the volume of outstanding mortgage loans or the growth of the real money supply. After this analysis, the American economy, along with its financial sector, showed signs of steady growth.
Keywords: Great Recession; financial crisis; gross domestic product

Information about study

Study programme: Národní hospodářství
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic History

Information on submission and defense

Date of assignment: 10. 3. 2023
Date of submission: 21. 8. 2023
Date of defense: 11. 9. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/84150/podrobnosti

Files for download

    Last update: