Protikrizová opatření první administrativy prezidenta Baracka Obamy v reakci na Velkou recesi

Název práce: Protikrizová opatření první administrativy prezidenta Baracka Obamy v reakci na Velkou recesi
Autor(ka) práce: Kafka, Jaromír
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Johnson, Zdenka
Oponenti práce: Chalupecký, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem této bakalářské práce je zhodnocení dopadu protikrizových opatření první administrativy prezidenta Baracka Obamy v reakci na Velkou recesi. Hypotéza, že realizace protikrizových opatření administrativou Baracka Obamy zmírnila dopady Velké recese na americkou ekonomiku a její finanční sektor, byla potvrzena. Důraz je kladen především na analýzu indikátorů reálné a peněžní ekonomiky Spojených států, a to pomocí sledování vývoje reálného HDP, jeho poměru k objemu nesplacených hypotečních úvěrů nebo růstu reálné peněžní zásoby. Po této analýze vykazovala americká ekonomika spolu se svým finančním sektorem znaky stabilního růstu.
Klíčová slova: Velká recese; finanční krize; hrubý domácí produkt
Název práce: The anti-crisis measures of the first administration of President Barack Obama in response to the Great Recession
Autor(ka) práce: Kafka, Jaromír
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Johnson, Zdenka
Oponenti práce: Chalupecký, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main goal of this bachelor's thesis is to evaluate the impact of the anti-crisis measures of the first administration of President Barack Obama in response to the Great Recession. The hypothesis that the implementation of anti-crisis measures by the administration of Barack Obama mitigated the effects of the Great Recession on the American economy and its financial sector has been confirmed. Emphasis is placed primarily on the analysis of indicators of the real and monetary economy of the United States, by monitoring the development of real GDP, its ratio to the volume of outstanding mortgage loans or the growth of the real money supply. After this analysis, the American economy, along with its financial sector, showed signs of steady growth.
Klíčová slova: Great Recession; financial crisis; gross domestic product

Informace o studiu

Studijní program / obor: Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářských dějin

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 3. 2023
Datum podání práce: 21. 8. 2023
Datum obhajoby: 11. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84150/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: