INFLUENCE OF INFLUENCERS ON CONSUMER BEHAVIOUR IN THE CZECH REPUBLIC BETWEEN 2021 AND 2022

Thesis title: Vliv influencerů na chování spotřebitele v České republice v letech 2021 až 2022
Author: Semrád, Lukáš
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Barák, Vladimír
Opponents: Vostrovská, Zdenka
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce pojednává o influencerech a jejich vlivu na chování spotřebitele v dermokosmetickém průmyslu. Cílem práce je prozkoumat, do jaké míry a jakým způsobem ovlivňují influenceři chování spotřebitele a jeho nákupní návyky a jak tyto kampaně ovlivňují zisky firem a národní hospodářství. Teoretická část popisuje fenomény, které chování spotřebitele ovlivňují, jako například heuristika postrčení, stádní chování a další. Praktická část se věnuje reálné komparaci dat z dermokosmetického prostředí a analýze vlivu influencerů na spotřebitele a národní hospodářství. Práce dochází k závěru, že influenceři mají vliv na chování spotřebitele jako takové, nicméně dále specifikuje, na jakou skupinu spotřebitelů má jaký vliv.
Keywords: Chování spotřebitele; Infuencer; Opinion leaders; Národní hospodářství; Dermokosmetika; Stádní chování; Heuristika postrčení
Thesis title: INFLUENCE OF INFLUENCERS ON CONSUMER BEHAVIOUR IN THE CZECH REPUBLIC BETWEEN 2021 AND 2022
Author: Semrád, Lukáš
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Barák, Vladimír
Opponents: Vostrovská, Zdenka
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis is about influencers and their influence on consumer behaviour in the dermocosmetics industry. The aim of the thesis is to investigate to what extent and how influencers affect consumer behaviour and buying habits and how these campaigns affect firms' profits and the national economy. The theoretical part describes the phenomena that influence consumer behaviour, such as nudge heuristics, herding behaviour and others. The practical part is devoted to a real-life comparison of data from the dermocosmetic environment and an analysis of the impact of influencers on consumers and the national economy. The paper concludes that influencers have an impact on consumer behavior as a whole, but goes on to specify which group of consumers are affected by which influencers.
Keywords: Consumer behaviour; Herding; Nudging; National economy; influencer; Dermocosmetics; Opinion leaders

Information about study

Study programme: Národní hospodářství
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic and Social Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 10. 3. 2023
Date of submission: 21. 8. 2023
Date of defense: 11. 9. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/84146/podrobnosti

Files for download

    Last update: