Vliv influencerů na chování spotřebitele v České republice v letech 2021 až 2022

Název práce: Vliv influencerů na chování spotřebitele v České republice v letech 2021 až 2022
Autor(ka) práce: Semrád, Lukáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Barák, Vladimír
Oponenti práce: Vostrovská, Zdenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce pojednává o influencerech a jejich vlivu na chování spotřebitele v dermokosmetickém průmyslu. Cílem práce je prozkoumat, do jaké míry a jakým způsobem ovlivňují influenceři chování spotřebitele a jeho nákupní návyky a jak tyto kampaně ovlivňují zisky firem a národní hospodářství. Teoretická část popisuje fenomény, které chování spotřebitele ovlivňují, jako například heuristika postrčení, stádní chování a další. Praktická část se věnuje reálné komparaci dat z dermokosmetického prostředí a analýze vlivu influencerů na spotřebitele a národní hospodářství. Práce dochází k závěru, že influenceři mají vliv na chování spotřebitele jako takové, nicméně dále specifikuje, na jakou skupinu spotřebitelů má jaký vliv.
Klíčová slova: Chování spotřebitele; Infuencer; Opinion leaders; Národní hospodářství; Dermokosmetika; Stádní chování; Heuristika postrčení
Název práce: INFLUENCE OF INFLUENCERS ON CONSUMER BEHAVIOUR IN THE CZECH REPUBLIC BETWEEN 2021 AND 2022
Autor(ka) práce: Semrád, Lukáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Barák, Vladimír
Oponenti práce: Vostrovská, Zdenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis is about influencers and their influence on consumer behaviour in the dermocosmetics industry. The aim of the thesis is to investigate to what extent and how influencers affect consumer behaviour and buying habits and how these campaigns affect firms' profits and the national economy. The theoretical part describes the phenomena that influence consumer behaviour, such as nudge heuristics, herding behaviour and others. The practical part is devoted to a real-life comparison of data from the dermocosmetic environment and an analysis of the impact of influencers on consumers and the national economy. The paper concludes that influencers have an impact on consumer behavior as a whole, but goes on to specify which group of consumers are affected by which influencers.
Klíčová slova: Consumer behaviour; Herding; Nudging; National economy; influencer; Dermocosmetics; Opinion leaders

Informace o studiu

Studijní program / obor: Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 3. 2023
Datum podání práce: 21. 8. 2023
Datum obhajoby: 11. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84146/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: