Descriptive Analysis of Transformations Carried out in the Czech Republic

Thesis title: Deskriptivní analýza přeměn uskutečněných v České republice
Author: Šmakalová, Michaela
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Pospíšil, Jiří
Opponents: Lukeš, Jáchym
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá přeměnami uskutečněnými v České republice, a to primárně v roce 2018, z něhož je většina zkoumaných přeměn. V rámci teoretické části této práce byla nastíněna potřebná legislativa a účetní souvislosti pro úspěšnou realizaci přeměn. V rámci praktické části této práce byl zkoumán vzorek čítající téměř 200 přeměn, který byl dále analyzován a porovnáván s jinými srovnatelnými analýzami. V tomto směru nebyl vzorek nikterak výjimečný a potvrzoval předpokládané výsledky jako např. naprostá většina přeměn se uskutečnila formou reorganizace, nejpreferovanějším rozhodným dnem byl 1. leden atd. Důležitým aspektem této práce je pak i poukázání na v praxi využívané praktiky, s nimiž je možné se v českém prostředí setkat. Příkladem může být stanovení rozhodného dne před den nabytí podílu, při němž zahajovací rozvaha postrádá svoji vypovídací schopnost. V poslední části práce jsou pak ještě detailněji rozebrány nestandardní přeměny.
Keywords: Přeměny; Fúze; Rozdělení; Rozhodný den; Ocenění jmění znalcem; Odložená daň
Thesis title: Descriptive Analysis of Transformations Carried out in the Czech Republic
Author: Šmakalová, Michaela
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Pospíšil, Jiří
Opponents: Lukeš, Jáchym
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis focuses on the business transformations that took place in the Czech Republic, primarily in 2018, the year from which the majority of examined transformations originate. The theoretical part of this thesis outlines the necessary legislation and accounting context for the successful implementation of transformations. The practical part of this thesis examined a sample of almost 200 transformations, which were further analysed and compared with other similar analyses. In this regard, the sample was not exceptional and confirmed the expected results, e.g. the vast majority of transformations took the form of reorganisations, the most preferred effective date was 1 January, etc. An important aspect of this work was pointing out used practices, which can be encountered in the Czech Republic. An example is the determination of the effective date prior to the date of acquisition of the shareholding, where the opening balance sheet lacks its predictive power. In the last part of the paper, non-standard conversions are discussed in more detail.
Keywords: Spin-offs; Mergers; Effective date; Deferred tax; Net asset valuation; Business transformations

Information about study

Study programme: Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Deparment of Finacial Accounting and Auditing

Information on submission and defense

Date of assignment: 10. 10. 2022
Date of submission: 21. 8. 2023
Date of defense: 14. 9. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/82326/podrobnosti

Files for download

    Last update: