Deskriptivní analýza přeměn uskutečněných v České republice

Název práce: Deskriptivní analýza přeměn uskutečněných v České republice
Autor(ka) práce: Šmakalová, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pospíšil, Jiří
Oponenti práce: Lukeš, Jáchym
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá přeměnami uskutečněnými v České republice, a to primárně v roce 2018, z něhož je většina zkoumaných přeměn. V rámci teoretické části této práce byla nastíněna potřebná legislativa a účetní souvislosti pro úspěšnou realizaci přeměn. V rámci praktické části této práce byl zkoumán vzorek čítající téměř 200 přeměn, který byl dále analyzován a porovnáván s jinými srovnatelnými analýzami. V tomto směru nebyl vzorek nikterak výjimečný a potvrzoval předpokládané výsledky jako např. naprostá většina přeměn se uskutečnila formou reorganizace, nejpreferovanějším rozhodným dnem byl 1. leden atd. Důležitým aspektem této práce je pak i poukázání na v praxi využívané praktiky, s nimiž je možné se v českém prostředí setkat. Příkladem může být stanovení rozhodného dne před den nabytí podílu, při němž zahajovací rozvaha postrádá svoji vypovídací schopnost. V poslední části práce jsou pak ještě detailněji rozebrány nestandardní přeměny.
Klíčová slova: Přeměny; Fúze; Rozdělení; Rozhodný den; Ocenění jmění znalcem; Odložená daň
Název práce: Descriptive Analysis of Transformations Carried out in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Šmakalová, Michaela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pospíšil, Jiří
Oponenti práce: Lukeš, Jáchym
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis focuses on the business transformations that took place in the Czech Republic, primarily in 2018, the year from which the majority of examined transformations originate. The theoretical part of this thesis outlines the necessary legislation and accounting context for the successful implementation of transformations. The practical part of this thesis examined a sample of almost 200 transformations, which were further analysed and compared with other similar analyses. In this regard, the sample was not exceptional and confirmed the expected results, e.g. the vast majority of transformations took the form of reorganisations, the most preferred effective date was 1 January, etc. An important aspect of this work was pointing out used practices, which can be encountered in the Czech Republic. An example is the determination of the effective date prior to the date of acquisition of the shareholding, where the opening balance sheet lacks its predictive power. In the last part of the paper, non-standard conversions are discussed in more detail.
Klíčová slova: Spin-offs; Mergers; Effective date; Deferred tax; Net asset valuation; Business transformations

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 10. 2022
Datum podání práce: 21. 8. 2023
Datum obhajoby: 14. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/82326/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: