DEVELOPMENT OF THE LABOUR MARKET IN STRUCTURALLY DISADVANTAGED REGIONS OF THE MORAVSKOSLEZSKÝ AND ÚSTECKÝ REGIONS IN 2010-2021

Thesis title: Vývoj trhu práce strukturálně postižených regionů Moravskoslezského a Ústeckého kraje v letech 2010 - 2021
Author: Kohoutová, Barbora
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Vostrovská, Zdenka
Opponents: Štípek, Vladimír
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je vyhodnotit vývoj trhu práce strukturálně postižených regionů Moravskoslezského a Ústeckého kraje v období let 2010 až 2021 a následně na základě vybraných ukazatelů trhu práce a působení aktivní politiky zaměstnanosti porovnat, kterému kraji se více daří transformace. Úvod teoretické části představuje literární rešerši ekonomických přístupů k trhu práce a přístupů ke strukturální politice. V následujících kapitolách jsou pak vymezeny základní pojmy a kategorie trhu práce, definovány druhy i způsoby měření nezaměstnanosti a na závěr je také vysvětlena politika zaměstnanosti. Praktická část práce je uvozena charakteristikou jednotlivých krajů. Následně je zde provedena jejich analýza a komparace z hlediska vývoje HDP, struktury obyvatel, ukazatelů nezaměstnanosti, ceny práce apod. Nakonec je provedena analýza nástrojů a alokace zdrojů aktivní politiky zaměstnanosti.
Keywords: Moravskoslezský kraj; trh práce; nezaměstnanost; aktivní politika zaměstnanosti; Ústecký kraj
Thesis title: DEVELOPMENT OF THE LABOUR MARKET IN STRUCTURALLY DISADVANTAGED REGIONS OF THE MORAVSKOSLEZSKÝ AND ÚSTECKÝ REGIONS IN 2010-2021
Author: Kohoutová, Barbora
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Vostrovská, Zdenka
Opponents: Štípek, Vladimír
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to evaluate the development of the labour market in the structurally affected regions of the Moravskoslezský and Ústecký regions in the period from 2010 to 2021 and then, based on selected labour market indicators and the impact of active employment policy, to compare which region is more successful in its transformation. The introduction of the theoretical part presents a literature search of economic approaches to the labour market and approaches to structural policy. The following chapters then define the basic concepts and categories of the labour market, define the types and ways of measuring unemployment and finally, employment policy is also explained. The practical part of the thesis is introduced by the characteristics of each region. Subsequently, their analysis and comparison in terms of GDP development, population structure, unemployment indicators, labour prices, etc. is conducted. Finally, an analysis of the instruments and allocation of resources of active employment policy is conducted.
Keywords: Ústecký Region; labour market; active employment policy; Moravskoslezský Region; unemployment

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic and Social Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 7. 10. 2022
Date of submission: 21. 8. 2023
Date of defense: 12. 9. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/82271/podrobnosti

Files for download

    Last update: